SİYASİ PARTİLER

FEDAİLER CEMİYETİ*
- 1859, İstanbul
- Genel Başkan Süleymaniyeli Şeyh Ahmet
- Genel Sekreter: Didon Arif Bey,
- Üyeler: Hüseyin Daim Paşa, Binbaşı Rasim Bey, Cafer Dem Paşa, Tophane Müftüsü Bekir Efendi, Kütahyalı Şeyh İsmail, Hoca Nasuh Efendi, Tophane Mızıka Başçavuşu Erzurumlu Mehmed, Hezergradlı Şeyh Feyzullah Efendi, Kütahyalı Şeyh İsmail

YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ*
- 1865, İstanbul
- Genel Başkan Mustafa Fazıl Paşa
- Kurucular: Namık Kemal, Kayazade Reşat, Menapirzade Nuri, Sagır Ahmet Beyzade Mehmet, Mir’at Mecmuası sahibi Refik, Suphi Paşazade Ayetullah
- Diğer Üyeler: Ziya Paşa, Ali Suavi, Agah Efendi, Ebüzziya Tevfik...

ALİ SUAVİ (ÜSKÜDAR) KOMİTESİ*
- 1878, İstanbul
- Kurucular: Ali Suavi, Süleyman Asaf Sopasalan, Hafız Nuri, Hasköylü Hacı Ahmet, Mehmet İzzet Paşazade Süleyman, Bağdatlı Süleyman, Üsküdarlı Nuri, Filibeli Ahmet Paşa, Arnavut Salih, Hacı Ahmet, Molla Mustafa

KLEANTİ SKALYERİ-AZİZ BEY KOMİTESİ*
- 1878, İstanbul
- Genel Başkan Kleanti Skalyeri
- Üyeler: Nakşibend kalfa, Aziz Bey, Ali Şefkari Bey, Tabib Agah Bey

OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİ
-1889, İstanbul -1918 İstanbul. Son kongrede fesih kararı alınmıştır.
-Genel Başkan Ali Rüştü
-Kurucu Üyeler: İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükuti, Mehmed Reşid, Hüseyinzade Ali
-Paris Şubesi (1889)
-Genel Başkan Ahmet Dıza Bey,
-Yöneticiler: Mehmet Ali Paşa, Recep Fuat, Nihat, Dr.Nazım, Bahaddin Şakir, Sami Paşazade Sezai, Alber Fua
-Cenevre Şubesi (1897)
-Kurucular: Dr.İshak Sükuti, Abdullah Cevdet, Ethem Ruhi (Balkan), Tıbbiyeli Mustafa Ragıp, Esat, Mithat Şükrü (Bleda), Ahmet, Mizancı Murat, Tunalı Hilmi, Seraceddin, Dr. Hasan, Lütfi, Dr. Akil Muhtar (Özden), Nuri Ahmet, Reşit Beyler
-Kahire Şubesi (1897)
-Kurucuları: İshak Sükuti, Tunalı Hilmi, Hoca Kadri, Salih Cemal, Ali Ziya, Ferit (Tek)
-Selanik Şubesi (1908)
-Genel Başkan Talat Bey (Paşa)
-Yöneticiler: Hüseyin Kadri, Mithat Şükrü (Bleda), Hayri, Ahmet Rıza, Enver (Paşa), Habib, İpekli Hafız İbrahim Beyler

İTTİHAD-I OSMANİ CEMİYETİ*
-1889
-[Kurthan Fişek, «Parti Kurarım da, Kapatırım da Anam!» Tempo, sayı 4-685, (25-31 Ocak 2001), s. 12].

TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ*
-1892 [Kurthan Fişek, «Parti Kurarım da, Kapatırım da Anam!» Tempo, sayı 4-685, (25-31 Ocak 2001), s. 12].
-1902, Paris
-Genel Başkan Prens Sabahattin
-Kurucu ve Üyeler: Ahmet Fazlı (Genel Sekreter), İsmail Kemal, Dr. Nihat Reşat (Belger), Dr. Rıfat, Miralay Zeki, Dr. Sabri, Hüseyin Tosun, Milaslı Asker Murat, Şair Hüseyin Siret.

OSMANLI İTTİHAD VE İNKILAP CEMİYETİ*
-1894 [Kurthan Fişek, «Parti Kurarım da, Kapatırım da Anam!» Tempo, sayı 4-685, (25-31 Ocak 2001), s. 12].
-1904, Cenevre
-Kurucuları: Ethem Ruhi Balkan, Dr. Abdullah Cevdet, Varnalı Kamil, Tarsusizade Münir, Mehmet Cemil

CEMİYET-İ İNKILABİYE*
-1904
-Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki, Ferit Necdet Mübin, Dr. Mahmud, Köprülü Hamdi, Mustafa Asım, Nafi Atuf (Kansu), Vehbi Semuh

OSMANLI HÜRRİYET CEMİYETİ*
-1906
-Selanik
-Kurucuları: İsmail Canbulat, Mithat Şükrü, Bursalı Tahir, Yüzbaşı Naki, Talat Bey, Rahmi , Ömer Naci, Kazım Nami, İsmail Hakkı, Süleyman Fehmi

VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ*
-1906
-Şam
-Kurucuları: Dr. Mustafa Cantekin, Binbaşı Lütfi, Mustafa Kemal, Lütfi Müfit Özdeş

SELAMET-İ UMUMİYE KULÜBÜ*
-1907
-İstanbul
-Kurucuları: İbrahim Naci, Giritli Ali, Fuat Şükrü, Abdullah Abud, Dr. Rıza Abud, Yenişehirli Salih, Pertev Tevfik, Mustafa (Demokrat), Rıza Bey

FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ*
-1908
-İstanbul
-Genel Başkan Avnullah El Kazimi
-Üyeler: Ali Vefa, Dr.Ali Saip, Abdülkadir Kadri, Hacı Cemal, Behçet, Ertuğrul Şakir

NESL-İ CEDİT KULÜBÜ*
-1908
-İstanbul
-Kurucuları: Nafi Atuf (Kansu), Arnavut Mustafa, Mehmet Şerafettin, Mühendis Mazhar Neriman, Mehmet Ali Şevki, Adil Beyler

TÜRK DERNEĞİ*
-1908
-İstanbul
-Kurucu ve Yöneticileri: Ahmet Midhat Efendi, Emrullah, Veled, Nesip Asım, Korkmazoğlu Celal, Akçuraoğlu Yusuf, Akyiğitoğlu Musa, Fuat Raif, Rıza Tevfik, Ferit

OSMANLI AHRAR FIKRASI
-1908
-İstanbul
-Kurucuları: Nureddin Ferruh, Ahmet Fazlı, Kıbrıslı Tevfik, Nazım, Şevket, Celalettin Arif, Mahir Sait

OSMANLI DEMOKRAT FIRKASI (Fırka-i İbad)
-1908
-İstanbul
-Kurucuları: İbrahim Naci, Giritli Ali, Fuat Şükrü, Dr.Rıza Abud, Pertev Tevfik, Yenişehirli Salih, Mustafa, Rıza, Dr.Abdullah Cevdet, Dr.İbrahim Temo

İTTİHAD-I MUHAMMEDİ FIRKASI (Fırka-i Muhammediye)
-1909
-İstanbul
-Kurucu ve Yöneticileri: Süheyl Paşa, Mehmet Sadık, Mehmet Emin Hayreti, Ahmet Esat, Mehmet Emin, Hafız Mehmet Sabri, Şevket Efendi, Bediüzzaman Saidi Kürdi, Hacı Hayri, Raşit, Ferik Rıza Paşa, Faruki Ömer, Şevki Efendi, Seyyid Müslim Penah, Refik, Muhammed Efgani, Ahmet Nazir, Ferik Hacı İzzet Paşa, Seyyid Abdullah El Haşimi El Mekki, İhsan, Hayri Abdullah Ziyaeddin, Şeyh Ali, Hacı Kazım, Hacı Mehmed, Tevfik Derviş Vahdeti ...

HEYET-İ MÜTTEFİKA-İ OSMANİYE
-1909
-İstanbul
-Kuruluşu teklif edilmişse de 31 Mart olayı üstüne kurulamamış ve gelişememiştir. Bu kuruluş, partiler ve dernekler arası bir koalisyon olacaktı.

İSLAHAT-I ESASİYE-İ OSMANİYE FIRKASI
-1909
-Paris
-Genel Başkan Şerif Paşa
-Üyeler: Mevlanzade Rıfat, Ali Kemal, Pertev, İzmirli Kemal Avni, Nihad Reşat (Belger)

AHALİ FIRKASI
-1910
-İstanbul
-Genel Başkan Gümülcine Mebusu İsmail Bey
-Üyeler: Vasfi, Ferhad, Şevket, Ömer Lütfi, Zeynelabidin, Mustafa Sabri, Fevzi, Şükrü Bey

OSMANLI SOSYALİST FIRKASI
-1910
-İstanbul
-Genel Başkan İştirakçı Hilmi
-Üyeler: Namık Hasan, Pertev, Tevfik, İbnil Tahir, İsmail Faik, Baha Tevfik, Hamid Suphi
-Paris Şubesi (1910)
-Kurucusu: Dr.Refik Nevzad
-Üyeler: Avni Kemal, Hoca Kadri, Fuat Nevzat, Memil Zeki

TÜRK YURDU CEMİYETİ*
-1911
-İstanbul
-Kurucu ve Yöneticileri: Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinzade Ali, Dr.Akil Muhtar (Özden), Akçuraoğlu Yusuf

CENEVRE TÜRK YURDU*
-1911
-Cenevre
-Kurucuları: Hazinedaroğlu Ali Sedat, Şefik, Germenli oğlu Asım, Cemaleddin oğlu Arif, Ferid Recep, Hüsnü oğlu Ziya, Molla Aşki oğlu İsmail Hakkı, Haseki oğlu Süreyya, Osman Şefik

HÜRRİYET VE İTİLAF FIRKASI
-1911, İstanbul
-Kurucuları: İsmail Hakkı Paşa, Dr.Dagavaryan, Mustafa Sabri, Abdülhamid Zöhravi, Müşir Fuat Paşa, Damat Ferit Paşa, Ferik Süleyman Paşa, Volçentrinli Hasan, Miralay Sadık, Dr. Rıza Nur, Tahir Hayrettin

TÜRK OCAĞI*
-1911, İstanbul
-Genel Başkan Ahmet Ferit (Tek)
-Yöneticiler: Akçoraoğlu Yusuf, Mehmet Ali Tevfik, Dr.Fuat Sabit, Mehmet Emin (Yurdakul) Ağaoğlu Ahmet ...

HALASKAR ZABİTAN GRUBU
-1912, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Kurmay Binbaşı Gelibolulu Kemal (Şenkıl), Kurmay Kolağası Kastamonulu Hilmi, Sürvari Kaymakamı Recep, Bahriye Binbaşısı İbrahim Aşki, Yüzbaşı Kudret

MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI
-1912, İstanbul
-Genel Başkan İfnam Başyazarı, eski Kütahya Milletvekili Ferit (Tek)
-Üyeler: Akçoraoğlu Yusuf, Müderris Zühtü, Mehmet Ali Cemil Bey

İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ*
-1912, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Mahmud Esad, Rıfkı, Zühdü, Cemal, Ethem Beyler

LOZAN VE NEUCHATEL TÜRK YURDU*
-1912, Neuchatel, Lozan
-Kurucuları: Fesçi oğlu Galip, Hacı Nasuh oğlu Cevdet, Remzi oğlu Ferit, Tekerşin oğlu Yusuf Kemal (Tengirşenk), Nureddin oğlu İlyas Ragıp, Moralı oğlu Ahmed, Cemal oğlu Mustafa Şerif Hacı Meto oğlu Fazlı, Hamid oğlu Hüsnü, Ahmet Nazmi, Altıoğlu İsmail Hakkı

PARİS TÜRK YURDU*
-1913, Paris
-Kurucular: Molla Aşki oğlu İsmail, İstanbullu Seyit Haşim, Tevfik oğlu Niyazi, Ahmet Mithat, Kulaksızoğlu Hamid Nuri, Manastırlı H.Hüsnü, Muammer, Köprülü M.Nermi, Kaşif, Haydar oğlu Ahmet Esat Beyler

MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ*
-1916, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticileri: Sıhhiyye Müdüri Umumisi Esat Paşa, Temyiz Mahkemesi Başkanı Hacı Evliya Efendi, Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme dairesi üyesi Sami Bey, İstanbul Darülfünundan Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Mithat Şükrü, Eski Halep Valisi Galip, Yargıç Muhlis, Doçent Dr. Hüseyinzade Ali, Harunreşid Bey

HALKA DOĞRU CEMİYETİ*
-1917, İzmir
-Kurucu ve Yöneticiler: Halep Eski Valisi Tevfik, İzmir Milletvekili Rahmi, Celal (Bayar)

RADİKAL AVAM FIRKASI
-1918, İstanbul
-Genel Başkan Mevlanzade Rıfat
-Üyeler: Emin Ali, Yazar Mazlum, Müdafaa Gazetesi Sahibi Ragıp, Tüccar Mehmet Faik

OSMANLI HÜRRİYETPERVER AVAM FIRKASI
-1918, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Ali Fethi (Okyar), Hüseyin Kadri

İSTİHLAS-I VATAN CEMİYETİ*
-1918, Manisa
-Kurucu ve Yöneticiler: Karaosmanzade Kani, sabık Suriye mektupçusu Nuri, Dava Vekili Abidin, Eczacı Rıza Beyler.

KARS MİLLİ ŞURA HAREKETİ HÜKÜMETİ*
-1918, Kars
-Genel Başkan İbrahim Cihangiroğlu
-Üyeler: Kağızmanlı Ali Rıza, Fahreddin, Hasan Han, Ağababaoğlu Abbas Ali, Hattat oğlu Mehmet, Mühendis Mahmut, Hasanbeyoğlu Mehmet, Erzurumlu Karadursun, Çıldırlı Dr.Esat (Oktay)

KARAKOL CEMİYETİ*
-1918, İstanbul
-Genel Başkan Miralay Kara Vasıf Bey
-Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Galatalı Şevket, Kaymakam Edip, Binbaşı Ali Rıza, Emekli Yüzbaşı Baha Sait, Avukat Refik İsmail, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), Kurmay Yarbay Çolak Selahattin Bey

SELAMET-İ AMME HEYETİ*
-1918, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Rıfat Sabit, Eski İçişleri Bakanlarından Mustafa Arif ve Mehmet Ali, Yazar Fazıl Ahmet (Aykaç), Asaf Muammer Bey.

TECEDDÜT FIRKASI
-1918, İstanbul
-Kurucuları: Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleri
-Yöneticiler: Başkan, Senato üyesi Hüsnü Paşa, Senatör Seyid Bey, Mavrokor dato Efendi, Yunus Nadi (Abalıoğlu), Şemsettin (Günaltay,), İhsan, Orfanidis, Hamdi, Faik (Kaltakkıran) Sabri, Reşit Paşa, Galip Bahtiyar, Dr.Tevfik Rüştü (Aras) Babanzade Hikmet, Parsamyan, Mustafa Fevzi, İsmail Canbulat ve Sason Efendi

OSMANLI SULH VE SELAMET CEMİYETİ*
-1918, İstanbul
-Kurucular: Ankara’da Satvet Lütfi (Tozan), Toygarzade Naşit, Avukat Mustafa Kemal, Kırşehirli Müfit Hoca, Balalı Şehzüvarzade Hacı Osman Bey
-Yöneticiler: Topçu Feriki Ferid Paşa Başkan, Yahya Adnan Paşa, Arif Paşa, Ali Kemal, Cemal, Av.Fuad Şükrü, Sait Molla, Miralay Süleyman, Faik Şemseddin, Dr.Selahattin, Salih, Mehmet Arif Bey

MİLLİ KONGRE*
-1918, İstanbul
-Genel Başkan Göz Dr.Esat Paşa
-Kurucuları: Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti erkanı ile o dönemin çeşitli partilerinin yöneticileri, Genel Sekreter Abdurrahman Şeref Bey

AHALİ İKTİSAT FIRKASI
-1918, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Ermenaklı Tüccar Mehmet Nuri, Gazeteci Öğretmen Lütfi Arif Kanber, Eskişehirli Tüccar Hüseyin Hüsnü, Ahmet Hamdi (Başar-Limancı Hamdi)

TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA HEYET-İ OSMANİYESİ*
-1918, Edirne
-Genel Başkan Şehbender Şükrü Bey
-Kurucu ve Yöneticiler: Yolageldili Tüccar Kasım Efendi, Lüleburgazlı Şevket (Ödül), Dimetokalı fabrikatör Cemal, Ahırköylü Ahmet, Edirneli Şevket Bey

İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-U OSMANİYE CEMİYETİ*
-1918, İzmir
-Kurucu ve Yöneticiler: Moralizade Muvaffak, Halit ve Nail, Menemenlizade Muvaffak, Haşim Enveri, Nazmi, Hüseyin Lütfi, Abdurrahman Sami, Naci, Tokadizade Şekip, Salepçizade Mithat, Cami, İsmail Sıtkı, Ragıp Nureddin, Şerif Paşazade Remzi, Hasan Vasfi Bey

SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASI
-1918, İstanbul
-Kurucuları: Sabık Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa, Ulemadan Fazıl Efendi, Emekli Ferik Ferit Paşa, tüccar Kudret Haki, Eski İstanbul Polis Müdürlerinden Mehmet Ali (Fesçioğlu), Soysallıoğlu İsmail Suphi, Hasan Hicabi, Emekli Miralay Behzad, Ulemadan Zeki Bey

KİLİKYALILAR CEMİYETİ*
-1918, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Menemenlizade Rıfat, Menemenlizade Nabi, Ali Münif, Ali Hayati, Hafız Mehmet Emin, Abdülkadir, Evliyazade Hacı Evliya, Mısrizade Seyfeddin, Ramazanoğlu Saffet Bey

SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI
-1918, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Hasan Rıza, Cemil Arif (Alpay), Tahsin, Habib Bey

SULH VE SELAMET-I OSMANİYE FIRKASI*
-1918, İstanbul
-Kurucular: Ulemadan Fazıl Efendi, eski İstanbul Polis Müdürü Mehmet Ali, Hüseyin Hakkı Bey, Ferit Paşa, eski Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa, Yahya Adnan Paşa, Ferit Paşa, Arif Paşa, Yazar Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Cami, Mehmet Ali Kasım, Kudret Haki, Nevres, Mehmet Refik ve Fazıl Bey

VAHDET-İ MİLLİYE HEYETİ*
-1919, İstanbul
-Genel Başkan Ahmet Rıza Bey
-Kurucu ve Yöneticiler: Çürüksulu Mahmut Paşa, Hamit, Nabi Reşit Sadi, Abdurrahman Şeref Bey

KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ*
-1919, İstanbul
-Genel Başkan Seyyit Abdülkadir
-Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Şükrü Mehmed, Bitlisli Yüzbaşı Emin, Muhittin Nami Bey

MİLLİ AHRAR FIKRASI
-1919, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Agah Mazlum, Bekir Sami, Cami, Tevfik Hamdi, Refik İsmail, Süleyman Nüzhet, Şakir Sarıca, Abdülhak Şinasi (Hisar), Mahir Sait, Mehmet Refik Beyler

İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ*
-1919, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Şehremini Cemil Paşa, Ahmet Zülüfkül Paşa, Ali Rüştü Efendi, Abdullah Bey, Hamdi Paşa, Şevket Bey, Sait Molla, Miralay Enver Bey, Sadrettin Safiyettin, Nebil Ziya, Abdullah Zühdü, Ressam Ahmet Paşa, Halit, Nazif Sururi, Cafer, Emin, Ahmet Rıfat, Nüzhet Paşa, Vahi Bey

ŞARKİ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ*
-1919, Erzurum
-Kurucuları: Erzurum Kongresi üyeleri adına Mustafa Kemal Paşa, Sabık Ahriye Nazırı Rauf Bey, Samık Trabzon Mebusu Servet ve İzzet Beyler, Sabık Erzurum Mebusu Raif, Sabık Bitlis Mebusu Sadullah, Erzincan’dan Nakşi Şeyhi Şeyh Feyzi, Sabık Beyrut Valisi Bekir Sami, Mutki Aşireti Reisi Hacı Mustafa Bey

VİLAYET-İ ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ*
-1919, İstanbul
-Kurucusu: Süleyman Nazif, Dursunbeyzade Cevat (Dursunoğlu)

HAREKET-İ MİLLİYE REDD-İ İLHAK TEŞKİLATI
-1919, Ege Mıntıkası
-Kurucular: İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye Cemiyeti’nin İstanbul’a gitmeyen bazı yöneticileri ve yerel yöneticileriyle aydınlar

TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST FIRKASI
-1919, İstanbul (1924’de fesh)
-Kurucular: Ahmed Akif, Ethem Nejat, Dr.Şefik Hüsnü

OSMANLI İLA-İ VATAN CEMİYETİ*
-1919, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Yahya Adnan Paşa, Rasih Efendi, İbrahim Rüştü Efendi, Mehmet Sait, Tahir Bey, Ahmet Muhtar Bey, Vamık Fasın, İsmail, Yusuf Ziya Bey

MİLLİ TÜRK FIRKASI
-1919, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Ahmet Ferit (Tek), Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), İktisat Müderrisi Zühdü, Yusuf Akçoraoğlu, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), İsmail Hakkı, Mehmet Emin Bey

İLHAK-I RED HEY’ET-İ MİLLİYESİ (Müdafaa-i Vatan Hey’eti)
-1919, İzmir
-Kurucu ve Yöneticiler: Moralızade Halit, Ragıp Nureddin, Moralızade Nail, Kaymakam Faik, Binbaşı Zekai, Eski milletvekilleri Hulusi, Cami, Mustafa Necati, izmir Mevki Komutanı Mehmet Arif

TRABZON VE HAVALİSİ ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ
-1919, İstanbul
-Genel Başkan Şatırzade Hasan Hicabi
-Üyeler: Derviş Kaptanzade Necati, Muhsin Paşazade Edhem, Süleyman Sudi, Esat, Mehmet Kamil, Şükrü, Besim Bey

AYDIN HEY’ET-İ MİLLİYESİ
-1919, Aydın
-Kurucuları: Hoca Esat Efendi, Sultani Muallimlerinden Sabri Bey

DENİZLİ HEY’ET-İ MİLLİYESİ
-1919, Menderes
-Kurucu ve Yöneticiler: Denizli Mutasarrıfı Faik (Öztrak), Belevli Yusuf, Müftü Ahmet Hulusi, Müftüzade Kazım, Hamamcı Şeyh Mustafa, Tat Osmanoğlu Emin, Tavaslızade Mustafa, Küçükağazade Ali, Dr.Kazım, Dalamanlızade Şükrü Bey

VİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ
-1919, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Halide Edip (Adıvar), Celalettin Muhtar, Ali Kemal, Hüseyin Avni, Refik Halid (Karay), Ragıp Nureddin, Celal Nuri (İleri), Necmeddin Sadık (Sadak), Cevat, Ahmet Emin (Yalman), Yunus Nadi

HÜRRİYET VE İTİLAF FIKRASI
-1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçiş)
-Yeni Yöneticiler: Başkan Müşir Nuri Paşa
-Üyeler: Müşir Zeki Paşa, Ayan azası Abdülkadir, eski Konya Mebusu Zeynelabidin, eski Tokat Mebusu Mustafa Sabri, eski Karesi Mebusu Vasfi Efendi, Süleyman Paşa, Celalettin Paşa, Ali Kemal, Refik Halid (Karay), Nureddin, eski Tahran Sefiri Hasip, sabık Maarif Nazırı Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Tüccardan Hacı Osman ve Mehmet Ali Beyler

NİGEHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ*
-1919, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Tayyar Paşa, Yarbay Fettan, Binbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı Celal Bey

OSMANLI MESAİ FIRKASI
-1919, İstanbul
-Kurucuları: İstanbul’daki fabrikalar işçi ve müstahdem delegeler
-Yöneticiler: Makine Mühendisi H.Memduh, Muharrir Avni Ali, Hasan Muslihiddin, Yusuf, Vahidettin, Seyyit, Hüseyin, Lütfi, İsmail, İhsan Bey

OSMANLI ÇİFTÇİLER CEMİYETİ FIRKASI
-1919, İstanbul
-Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa, Esat Paşa (Işık), Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi Paşa, Mustafa Münif Paşa, Dr.Mustafa Hulusi, Ali Haydar, Yusuf Mazhar, Mehmet Mahfi, Hüseyin Hüsnü, Nazım, Ali Rıza Bey

MAĞDURUN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ*
-1919, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Hüsnü Efendizade Rüştü Bey, Asaf Paşazade Cemal Bey, Mehmet Latif Efendi, Sami, Şeyh Fuat, Osman Cemal Bey

TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ*
-1919, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: İskilipli Mehmet Atıf, Konyalı Abdullah Atıf, Bergamalı Mehmet Zeki, Erzincalı Hasan, İstanbullu Şerafeddin, Manisalı Hayreddin, Kayserili Şemseddin, Seydişehirli Hasan Fehmi Efendi ve Tahirülmevlevi Bey

TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI
-1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçti)
-Yöneticiler: Hüseyin Hilmi, Mustafa Fazıl

TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ
-1919, Trabzon
-Kurucular: Nemlizade Sabri, Eyübzade İzzet, Murat Hanzade Ziya, Abanozzade Hüseyin, Eyübzade Ömer Fevzi, Hacı Ali Hafızzade, Mehmet Salih, Molla Bekirzade Mehmet Avni, Müftüzade Hacı Mehmet

ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ
-1919, Sivas -Ankara
-Kurucuları: Sivas Kongresi üyeleri, Heyeti Temsiliye Üyeleri: Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Hoca Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler, Refet Bey (Bele), Hacı Musa Bey, Mümtaz, Mazhar Müfit (Kansu), Hakkı Behiç (Bayiç), Hüsrev Sami Bey, Mustafa Efendi

İSTANBUL MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ
-1919, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Ali Haydar, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Abdülbaki, Salohorzade Ziya, Nesip, Ziyaeddin, Halim Baki Bey

YEŞİL ORDU*
-1920, Ankara
-Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Şeyh Servet (Akdağ), Dr.Adnan (Adıvar), Eyüp Sabri (Akgöl), Yunus Nadi (Abalıoğlu), Hüsrev Sami (Kızıldoğan), Süreyya (Yiğit), Sırrı (Bellioğlu), Mustafa (Cantekin), Hamdi Namık (Gör), Muhittin Baha (Pars), Mahmut Celal (Bayar), Hakkı Behiç (Bayiç), Çerkez Ethem, Reşit ve Tevfik Bey

AMELE FIRKASI
-1920, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Amiralzade Cemal Hüsnü, Avukat Radi, sabık memur Mehmet Behçet ve Haydar, kömür müteahhidi Mehmet Kamil, Hüsnü Paşazade Seyit Bilal, kömür katibi Ali Haydar Bey ve Vanlı Mehmet Baba, Mehmet Ali Ağa

GİZLİ KOMÜNİST FIRKASI
-1920, Ankara
-Kurucu ve Yöneticiler: Arif Oruç, Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih, Şerif Manatof

HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI
-1920, Ankara
-Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Mehmet Şükrü (Koç), Şeyh Servet, Salih Hacıoğlu

MİM MİM GRUPLARI (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı)*
-1920, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Esat Bey, İhsan Paşa, Karakol Cemiyeti kurucuları, Yüzbaşı Emin Ali, Topçu Kaymakamı Kemal (Koçer-General), Polis Md.lüğü 4.Şb.Md.Sadi, Kabakçalı Ali Rıza Bey, Şevket Turgut Paşa, Kur.Alb.Cevat, tütün tüccarı Selanikli Hüsamettin, Yüzbaşı Enver, Topkapulu Mehmet Bey, İhsan Bey, Mülazım Zeki, Bahriye Binbaşısı Hakkı, Yüzbaşı Vahid, Serezli Galip (Vardar, Kayyum Ahmet, Muhabere Memuru Cemal, Saip, Şefik, Yüzbaşı Şahap, Ahmet, Muhlis, Cemal Beyler, Velid Ebüzziya, Savcı Vehbi, Suat, Bektaşi Hamdi Baba, Topkapulu Bican (Bağcıoğlu), Sandalcılar Kahyası Ali Osman, Hamallar Kahyası Salih Reis, Nakliyeci Himmetzade Hüsnü (Himmetoğlu), Ardiyeci Emin, Katip Enver, Motorcu Akşehirli Muzaffer ve Rizeli Mustafa, Hemşinli Mehmet, Abdullah, Trabzonlu Aruzoğlu Mahmud, Pandıkyan, Edip, Sabir, Boşnak Haşim, Hukuk Öğrencisi Saim (Dora), Teğmen Saffet, Komiser Cemil, Musluzade Mahmut, Rizeli Ahmet ve Osman, Gemlikli Hafız İsmail, Trabzonlu Tahsin Kaptanlar, Serkomiser Necati, Komiser Kahraman, Salih, Kemal, Zühdü, İhsan Ethem, Tugrakeş Hakkı Bey.

TÜRKİYE ZÜRRA FIRKASI
-1920, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rüştü, Şükrü, Yahya Sezai, Abdülaziz Mecdi Bey

TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI
-1920, Ankara
-Kurucu ve Yöneticiler: Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Mahmut Celal (Bayar), Yunus Nadi (Abalıoğlu), Kılıç Ali, Hakkı Behiç (Bayiç), İhsan (Eryavuz), Refik (Koraltan), Eyüp Sabri (Akgöl) ve Süreyya (Yiğit)

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP)
- 10 Eylül 1920-
- İlk Genel Sekreter: Mustafa Suphi.
- ”.... TKP, 10 Eylül 1920’de kuruldu....” (“Komünist Parti yine kuruldu” Milliyet. 20 Temmuz 2000. s. 17).

TARİK-İ SALAH CEMİYETİ*
-1921, İstanbul
-Kurucular: Mehmet Tevfik Baba, Yahya Adnan Paşa, Elif Rıfkı, Celal Bafrevi, Ahmet Refik, Seyit Yusuf Zafari, Hafız İsmail Hakkı

BİRİNCİ GRUP (Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu)
- 1921, Ankara
- Genel Başkan Mustafa Kemal Paşa
- Yöneticiler: Edirne Mebusu Şeref ve Sinop Mebusu Şevket Beyler, Mustafa Necati, Vehbi Rıfat, Emin, Kılıç Ali, Zekai (Apaydın) Avni, Muhiddin Baha (Pars), Mazhar, Osman Nuri, Hamdi Bey

ŞARK-İ KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ
-1921, İzmir
-Kurucular: Bağ Talustan, Kavaca Hüseyin, Bazadoğ Sait, Neçoku Hasan, Brau Sait, Berzek Tahir, Bağ Rıfat, Ancuk İsa Nuri, Harünürreşit, Maan Ali Hamete Ahmet, Şahap El Hasan, Bağ Kamil, Kampez Yakup, Hafız Sait, Çule Arslan, Bağ Osman, Çule İbrahim, Çiyo Kazım, Maan Şirin, Açofit Sami, Pasav Reşit, Ancuk Yakup Bey

MÜSTAKİL SOSYALİST FIRKASI
-1921 [Kurthan Fişek, «Parti Kurarım da, Kapatırım da Anam!» Tempo, sayı 4-685, (25-31 Ocak 2001), s. 13.].
-1922, İstanbul
-Türkiye Sosyalist Fırkası’ndan ayrılmış tramvay işçilerince kurulmuştur.

İKİNCİ GRUP (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu)
-1922, Ankara
-Yöneticiler: Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (Ulaş), Mersin Mebusu Selahattin Köseoğlu

MUHAFAZA-İ MUKADDESAT CEMİYETİ*
-1922, Erzurum
-Kurucular: Erzurum Mebuslarından Raif ve Yeşilzade Salih Hocalar

HALK FIRKASI
- 9.9.1923 -10.10.1924 adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirdi.

CUMHURİYET HALK FIRKASI
-10.10.1924 - 9.5.1935 adını Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirdi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)
- 1923 Ankara - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.
- Genel Başkan: Gazi Mustafa Kemal Paşa
- 2. Genel Başkan: İsmet Paşa
- Genel Sekreter: Recep (Peker)
- Üyeler: Sabit (Sağıroğlu), Celal (Bayar), Cemil (Uybadın), Refik (Saydam), Saffet (Arıkan), Münir Hüsrev (Göle), Kazım Hüsnü, Zülfü (Tigrel).
- (19.6.1992 tarihinde 3820 Sayılı Yasa ile yeniden açıldı.)
- 9.9.1992- 25. Kurultayda yeniden açılan partinin sürdürülmesine karar verildi.
- 18.2.1995’de SHP, CHP’ye katıldı.
- Genel Başkanlar: Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938), İsmet İnönü (1938-1972), Bülent Ecevit (1972-1983), Deniz Baykal CHP Genel Başkanı (1992-1995), Hikmet Çetin (14 Şubat 1995 - 9 Eylül 1995), Deniz Baykal (Eylül 1995 Kurultayı’ndan, Genel Başkanlıktan ayrılma tarihine kadar), Altan Öymen (22-23 Mayıs 1999 CHP olağanüstü Kurultayı ile, 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay arasındaki dönem), Deniz Baykal 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay’da CHP Genel Başkanlığına seçildi. [Cumhuriyet Halk Partisi, “Parti Tarihi,” Cumhuriyet Halk Partisi, http://www.chp.org.tr/, (20 Nisan 2001).].
-Genel Başkan: Deniz Baykal

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
- 20.12.1989- 24.9.1991. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1990/2; K.S.: 1991/2; K.G.: 24.09.1991,» Resmi Gazete, 21208 (24 Nisan 1992).].
- Parti, 20.12.1989’da Halk Partisi adıyla tüzel kişilik kazandı. 13.7.1990’da Kurucular Kurulu toplantısında partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirildi. 25.1.1991’de Kurucular Kurulu partinin adından “Cumhuriyet” sözcüğünü kaldırdı. Parti, yeniden Halk Partisi (HP) oldu.

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI
-1924, Ankara
-Genel Başkan Kazım Karabekir Paşa
-2.Başkanlar: Dr.Adnan Adıvar, Rauf Orbay
-Genel Sekreter: Ali Fuat Cebesoy
-Kurucular: Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Mersin Mebusu Besim, Erzurum Mebusu Sait (Sağıroğlu), Trabzon Mebusu Muhtar Bey
-Üyeler: Rüştü Paşa, İsmail Canbolat, Sabit Sağıroğlu, Şükrü, Muhtar, Halis Turgut, Necati, Faik Bey

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI
-1930, İstanbul
-Genel Başkan Ali Fethi (Okyar)
-Genel Sekreter: Nuri (Conker)
-Üyeler: Milletvekilleri Snih, Nakiyettin, Tahsin, Haydar (Yuluğ), Ahmet (Ağaoğlu), İbrahim Süreyya (Yiğit), Dr.Reşit Galip, Refik İsmail, Mehmet Emin (Yurdakul), Süreyya (İlmen)

AHALİ CUMHURİYET FIRKASI
-1930, Adana
-Genel Başkan Abdülkadir Kemali (Öğütçü)
-Kurucu ve Yöneticiler: Ali Vehbi, Bekir Sıtkı, Mustafa Ziya, Çiftçi Hasan, Yedek S.Ali

TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ
-1930, Edirne
-Kurucu: Mimar Mühendis Kazım

LAİK CUMHURİYETÇİ İŞÇİ VE ÇİFTÇİ FIRKASI
-1931, İstanbul
-Kurucu: Arif Oruç

MİLLİ KALKINMA PARTİSİ (MKP)
-1945, İstanbul
-Genel Başkan Nuri Demirdağ
-Kurucu ve Yöneticiler: Hüseyin Avni Ulaş, Çevat Rıfat Atilhan

SOSYAL ADALET PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Genel Başkan Mürettif İhsan Temelveren
-Kurucu ve Yöneticiler: Zıyneti Temelveren, Muharrem Zeki Korgunal

LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucular: Kazım Demiraslan, Sabri Manyas, Abdülkadir Aytaç, M.Suphi Kula

ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ
-1946, Bursa
-Kurucular: Sıddık Sumer, İbrahim Öztürk, Şükrü Tokay

TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucular: Cemail Alpay, Sadık Acarlı, Mustafa Yıldız, Yakup Savaş

TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucular: Av.Esat Adil Müstecaplıoğlu, Macit Güçlü, İhsan Kabalıoğlu, Aziz Uçtay

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucular: Sabit Şevki Şeren, Hüseyin Türkgeldi, Hasan Yaşatürk

TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucular: Av.Etem Ruhi Balkan, Selahattin Yorulmazoğlu, Mehmet Şükrü Sekban, Necmeddin Deliorman, İrfan Recep Nayal, Ali Esenkova, İbrahim Tokay

TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucular: Dr.Şefik Hüsnü Deymer, Ragıp Vardar, Fuat Bilego, İstefo Papadopulos, Emin Aydınlatan, Dr.Habil Amato, Müntakim Özmen, Hayrettin Emin Manoğlu.

YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucular: Gazeteci Yaşar Çimen, Adil Aktaç, Kaya Mutlu

ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucular: Silindir Makinisti Arif Hikmet Adsız, Suat Uzer, Cahit Ateş, Adnan Dik.

ARITMA KORUMA PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Öğretmen Selçuk Köroğlu, Kemal Köymen, Halil Sümer

İSLAM KORUMA PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucular: Necmi Hüneş, Mustafa Özbek, Siya Süer

YURT GÖREV PARTİSİ
-1946, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Abdülkadir Gönüllü, Abdullah Mursaloğlu, İhsan Akşehirli, Yahya Kurtulan, Feyzi Arslan Güven

DEMOKRAT PARTİ
- 12.12.1992-13.9.1994 Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı.

DEMOKRAT PARTİ (DP)
-7 Ocak 1946-29.9.1960. 29.11.1992- . [“Demokrat Parti,” AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul: Ana Yayıncılık A.Ş., 1987.]. [Rıfkı Salim Burçak ve R. Güner Sarısözen, Demokrat Parti’nin Politika Hayatına Yeniden Girişi (Demokratlar Kulübü yayınları No.: 14. Ankara: 1997), ss. 71, 74, 86.].
-Kurucular: Celal Bayar, Prof.Fuad Köprülü, Refik Koraltan, Adnan Menderes. [“Demokrat Parti,” AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul: Ana Yayıncılık A.Ş., 1987.].
-29.11.1992
-29.11.1992 tarihinde düzenlenen DP Beşinci Büyük Kongresinde, yeniden açılan partinin devam etmesine karar verildi. “..., 3821 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, partinin devamına veya feshine karar verilmesi hakkındaki gündem maddesi görüşüldü ve büyük bir çoğunlukla, partinin siyasete devamına karar verilerek parti genel başkanlığına D.P. ve A.P.’nin eski bakanlarından Hayrettin Erkmen getirildi.” [Rıfkı Salim Burçak ve R. Güner Sarısözen, Demokrat Parti’nin Politika Hayatına Yeniden Girişi (Demokratlar Kulübü yayınları No.: 14. Ankara: 1997), ss. 71, 86.].
- “Demokrat Parti, 16 Ocak 1994 günü Ankara’da olağanüstü bir kongre toplamıştı.... Genel Başkanı Aydın MENDERES, D.P.. kongresine gelerek genel başkanlığa adaylığını koydu, ...MENDERES’in genel başkanlığa seçildiği ilan edildi....” [Rıfkı Salim Burçak ve R. Güner Sarısözen, Demokrat Parti’nin Politika Hayatına Yeniden Girişi (Demokratlar Kulübü yayınları No.: 14. Ankara: 1997), s. 94.].
- “Aydın Menderes, ... Büyük Değişim Partisinden istifa ederek, ... Demokrat Partiye Genel Başkan oldu....” [«Hürriyet, (17 Ocak 1994)»Rıfkı Salim Burçak ve R. Güner Sarısözen, Demokrat Parti’nin Politika Hayatına Yeniden Girişi (Demokratlar Kulübü yayınları No.: 14. Ankara: 1997), s. 95.].
- “1995 Aralığında yapılan genel seçimlerde .... D.P. Başkanı Aydın MENDERES, ... Refah Partisine girdi.... Demokrat Parti Murat UZMAN’ın genel başkanlığı altında faaliyetine devam etti....” [Rıfkı Salim Burçak ve R. Güner Sarısözen, Demokrat Parti’nin Politika Hayatına Yeniden Girişi (Demokratlar Kulübü yayınları No.: 14. Ankara: 1997), ss. 94-95.].
- “.... DP, parti üyesi ...’in başvurusu üzerine, zamanında kongresini yapmadığı için Mahkeme Kararı ile kapatıldı (29 Eylül 1960)....” [“Demokrat Parti,” AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul: Ana Yayıncılık A.Ş., 1987.].
- “Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Korkut Özal, görevinden ayrıldı.... DP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, Özal'ın genel başkanlık görevinden ayrıldığını, Parti Başkanlık Divanı'nın, Cüneyt Zapsu'yu genel başkan vekili seçtiğini kaydetti.... Korkut Özal ise DP Genel Başkanlığı'na 18 Mart 2001 tarihinde gönderdiği yazıda ... DP Genel Başkanlığı görevimi, genç kuşaklarımıza devretmek üzere noktalıyorum.” [«Ankara/AA» “Korkut Özal, DP'yi gençlere devretti,” Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/hur/turk/01/03/21/turkiye/66tur.htm, (21 Mart 2001).].
- Genel Başkan Vekili: Cüneyt Zapsu [«Ankara/AA» “Korkut Özal, DP'yi gençlere devretti,” Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/hur/turk/01/03/21/turkiye/66tur.htm, (21 Mart 2001).].
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Celal Bayar, Hayrettin Erkmen, Aydın Menderes, Murat Uzman, Korkut Özal, Cüneyt Zapsu (Genel Başkan Vekili), Yalçın Koçak (2 Mayıs 2001)
- Genel Başkan: İsmet Hacısalihoğlu

İDEALİST PARTİSİ
-1947, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Hikmet Çankaya, Mahmut Özkan, Hulki Kurtkaya

TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ
-1947, İstanbul
-Kurucular: Cevat Rifat Atilhan, Zekai Dik, Yekta Göreli

TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ
-1948, İstanbul
-Kurucular: Ali Rıza Gizdeşir, Zeki Güken, Hüseyin Azmi Balcı, Mehmet Fars Berazioğlu, Sacide Şuvan, Nadide Öztürk, Halit Hünkar

MİLLET PARTİSİ
-1948, Ankara, 1953’de Mahkeme’ce kapatıldı
-Genel Başkanlar: Hikmet Bayur, Enis Akaygen, Mustafa Kentli
-Kurucular: Mareşal Fevzi Çakmak, Enis Akaygen, Prof.Hikmet Bayur, Prof.Kenan Öner, Dr.Mustafa Kentli, Osman Bölükbaşı, Osman Nuri Köni, General Sadık Aldoğan

ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ
-1948, Afyonkarahisar
-Kurucu ve Yöneticiler: Av.Halil Hilmi Bozca, Hüseyin Haşim Tiryakioğlu, Yusuf Mazhar Aren

SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ
-1948, İzmir
-Kurucu ve Yöneticiler: Nazmi Akat, Hulusi Tan, Cevdet Öktem, Ahmet Yenişehirli, Bedrettin Yazıcı, Hüseyin Yazgan, Cavit Ernişli

MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ
-1948, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Muharrir Arif Oruç, Nedim Celal Çelebi, Nureddin Kırlı, İbrahim Vefik Belendir

TOPRAK, EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ
-1949, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Süreyya İlmen Paşa, Asaf İlbay, Dr.Ruşeni Barkın, Zühtü Bilimer, Sabri Sonar, Osman Nuri Gürler, Asım Günç

MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ
-1950, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: İsmail Hami Danişment, Hazım Dağlı, Fuat Demiroğlu, Akif Erdemgil, Hüsnü Emir Erkilet

ÇALIŞMA PARTİSİ
-1950, Ankara
-Kurucu ve Yöneticiler: Av.Cevat Mimaroğlu, Ömer Fahri Ünsal, Bedrettin Örtensoy, Mehmet Emin Özdemir

LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ
-1950, İstanbul
-Kurucular: Ruhan Abdüssemat, Prof.Dr.Lütfi Aksu, Abdülkadir Can, Asım Çetinalp, Akif Erdemgil, Mahmut Erhan, Selim Esen, Asım Günç, Selahattin Günçan, M.Semih Günür, O.Nuri Gürler, Asaf İlbay, Hüseyin Meral, Cahit Öngelen, Cemal Azmi Soydaner, Halit Ulusoy, Dr.Hafi Yasa

DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ
-1950, İstanbul
-Kurucular: Av.Dr.Orhan Asal, Üzeyir Kuran, Nizamettin Yalçınyuva, Rıza Durak, Yusuf Arslan, Mehmet Dizman

BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ
-1950, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Op.Dr.Cafer Tayyar Kankat, Vecdi Vojbanoğlu, Latif Dinçbaş, Nurettin Ünen, Zekai Öğünç, Hasan Omurtakhan, Nizamettin Babaoğlu, Rıdvan Akdeniz, İbrahim Develi

İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ
-1951, İstanbul
-Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rıfat Atilhan, Zühtü Bilimer, Kerim İnan, Hakkı Sadık Azarlı, Hamit Tekinsoy, Nuri Çallı, Feridun Okyanus, İ.Galip Hamikoğlu, Hacı Nuri Erdoğdu, Naci Yeter, mehmet Reşat Düşünür, Ahmet İlkol, Neşet Aslın, Şevket Üzümcü, Mahmut Düşünür.

TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ
-1952, Ankara, 1958’de CMP ile birleşti
-Kurucu ve Yöneticiler: Ord.Prof.Ethem Menemencioğlu, Prof.Remzi Oğuz Arık, Tahsin Demiral, Hakkı Kamil Beşe, Dr.Süreyya Endik, Yusuf Ziya Eker, Asım Günç, Asaf İlbay, Cemil Kantemir, Dr.Cezmi Türk

HÜRRİYET PARTİSİ
-1955, Ankara, 1958’de kendisini fesh etti
-Kurucu ve Yöneticiler: Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Prof.Turan Güneş, İbrahim Öktem, Cihat Baban, Fethi Çelikbaş, Ekrem Alican, Raif Aybar, Enver Güreli, Kasım Küfrevi, Ekrem Hayri Üstündağ, Ziyat Ebüzziya

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ
-1954, Ankara, 1958’de CKMP oldu
-Kurucu ve Yöneticiler: CMP ile Köylü Partisi kurucuları, Fuat Arna, Enver Kök, Ahmet Bilgin, Tahsin Demiray, Yusuf Ziya Eker, Nureddin Ardıçoğlu, Hasan Dinçer, Ahmet Oğuz Enis Akaygen
-Genel Başkan: Osman Bölükbaşı

UFAK PARTİ
-23.5.1957 -1957’mahkeme kararıyla kapatıldı

VATAN PARTİSİ
-1954, İstanbul
-Genel Başkan: Hikmet Kıvılcımlı

BİRLİK PARTİSİ
-15.2.1957 -1957 yılında münfesih sayıldı

HÜR TÜRKİYE ADALET PARTİSİ
-24.6.1957 -1959’da münfesih sayıldı

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ (CKMP)
- 16 Ekim 1958 – 9 Şubat 1969
- “Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, ..., Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) ve Köylü partisi’nin birleşmesiyle, 16 Ekim 1958’de kuruldu. CMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı yeni partinin de başkanı seçildi.... Osman Bölükbaşı ve onu destekleyen 29 Milletvekili ... partiden ayrıldılar; ikinci kez Millet Partisini kurdular (Haziran 1962). Bunun üzerine CKMP genel başkanlığına önce Ahmet Tahtakılıç (1962), sonra Ahmet Oğuz getirildi (1962)....” [“Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi,” Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 4, Gelişim Yayınları A.Ş., 1986.].
- “... Türkeş ... 31 Mart 1965’te ... CKMP’ye girdi.... Alparslan Türkeş, ... 1 Ağustos 1965’te genel başkan seçildi....” 8-9 Şubat 1969 günleri Adana’da toplanan CKMP Kongresinde, CKMP adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi. [Mehmet Ali Ağaoğulları, “Milliyetçi Hareket Partisi,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul: İletişim Yayınları/Perka A.Ş.. ss. 2111-2112.].

MEMLEKETÇİ SERBEST PARTİ
-1961, Ankara -1963’te inhisar etti
-Kurucular: Esat Çağa, Enver Adakan

MEMLEKETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ
-1961, Ankara

CUMHURİYETÇİ MESLEKİ ISLAHAT PARTİSİ
-1961, Ankara

ÇALIŞMA PARTİSİ
-1961, Ankara

MUTEDİL LİBERAL PARTİ
-1961

DÜSTUR PARTİSİ
-1961

ADALET PARTİSİ (AP)
-1961, Ankara
-Kurucular: Ragıp Gümüşpala, Mehmet Yorgancıoğlu, Necmi Öktem, Cevdet Perin, Şinasi Osma, Tahsin Demiray, Kamuran Evliyaoğlu, Ethem Menemencioğlu, İhsan Ünal, Muhtar Yazır, Emin Açar
-Yöneticiler: Genel Başkanlar: Ragıp Gümüşpaşa, Saadettin Bilgiç (vekil), Süleyman Demirel
-Üyeler: İhsan Sabri Çağlayangil, Ali Fuat Başgil, Tekin Arıburun, Ahmet Topaloğlu, Mehmet Turgut, Sabit Osman Avcı, Cihat Bilgehan, İsmail Hakkı Tekinel, Ali Naili Erdem, Faruk Sükan
-16.10.1981’de siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin Kanun-2533 ile kapatıldı.
-19.12.1992 ‘de yapılan 10.Büyük Kongrede partinin açılışı yapıldı ve parti DYP’ye katılma kararı aldı.

ADALET PARTİSİ (AP)
- Kuruluş tarihi: 11.04.1994. [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 2001/7 (Siyasi Parti-İhtar); K.S.: 2002/4; K.G.: 9.1.2002,» http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/SPI/K2002/K2002-04.htm (19 Şubat 2004)].

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ
-1961, Ankara
-Kurucular: Ekrem Alican (Genel Başkan), Prof.Cahit Talas, Prof.Aydın Yalçın, Hikmet Belbez, İrfan Aksu, Raif Aybar, Hasan Kangal, Sırrı Öktem, Dr.Esat Eğilmez
-Üyeler: Yüksel Menderes, Dr.Yusuf Azizoğlu, Ali İhsan Çelikkan, Emil Galip Sandalcı, İhsan Hamit Tigrel, Rıfat Özten, Cemal Tarlan, Recai İskenderoğlu, Fahreddin Kerim Gökay, Sadık Perinçek, Hayri Mumcuoğlu

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP)
-13.02.1961 - 20.07.1971.
-1961, İstanbul -1971’de Anayasa Mahkemesi’nce kapatıldı. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1971/3; K.S.: 1971/3; K.G.: 20.07.1971,» Resmi Gazete, 14064 (6 Ocak 1972)].
- “.... 13 Şubat 1961’de 12 sendikacı tarafından kurulan TİP, Anayasa Mahkemesi Kararıyla 20.7.1971’de kapatılmıştır....” [“TİP felsefesi SDP’de netleşti,” Cumhuriyet (20 Şubat 2001), s. 3.].
- Kurucular: Avni Erakalın (Genel Başkan), İbrahim Güzelce, Şaban Yıldız (sonra Genel Başkan), Kemal Nebioğlu, Rıza Kaus, Kemal Türkler
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Avni Erakalın, Mehmet Ali Aybar (Şubat 1962), Mehmet Ali Arslan (1969), Şaban Yıldız, Behice Boran (1970)
- Yöneticileri: Prof.Sadun Aren, Niyazi Ağırnaslı, Şaban Erik, Yahya Kanbolat, Sait Çiltaş, Yalçın Cerit, Adil Özkol, Turgut Kazan, Can Açıkgöz

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ
-1961, Ankara -1963
-Genel Başkan: Alaattin Tiritoğlu, Sıtkı Ulay
-Genel Sekreter: Minnetullah Haydaroğlu

TÜRKİYE İŞÇİ ÇİFTÇİ PARTİSİ
-30.3.1961 - 15.10.1968 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır.

MİLLET PARTİSİ
-1962, Ankara
-Genel Başkan: Osman Bölükbaşı
-Kurucular: Ahmet Bilgin, Ömer Zekai Dorman, Ali Baran Numanoğlu, Halil Özmen, Hüseyin Ataman, İsmail Hakkı Akdoğan, İsmet Kapısız, Kamil İnal, Kemal Ataman, Oğuzdemir Tüzün, Ömer Kart. Sonraki Genel Başkanlar: Cemal Tural (1972), Celal Kargılı (1975).

DEMOKRAT PARTİ
- 1962, Ankara -1964
- Genel Başkan: Fuat Köprülü

BİRLİK PARTİSİ -TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ
-1966, Ankara
-Genel Başkan: Hüseyin Balan, 1966-1969, Mustafa Timisi (1969-1980)
-Kurucu ve Yöneticiler: Ali Naki Ulusoy, Haydar Özdemir, Hüseyin Çınar, Kazım Ulusoy, Yusuf Ulusoy

GÜVEN PARTİSİ
-12.5.1967, Ankara - 17.1.1971’de ad değiştirdi, Milli Güven Partisi oldu.
-Kurucu ve Yöneticiler: Turhan Feyzioğlu (Genel Başkan), Orhan Öztrak, Ferit Melen

İŞÇİ-ÇİFTÇİ PARTİSİ
- Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1968/31; K.S.: 1968/44; K.G.: 15.10.1968,» Resmi Gazete, 13088 (30 Aralık 1968).].

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)
-9 Şubat 1969-
-“Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, ..., Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) ve Köylü partisi’nin birleşmesiyle, 16 Ekim 1958’de kuruldu. CMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı yeni partinin de başkanı seçildi.... Osman Bölükbaşı ve onu destekleyen 29 Milletvekili ... partiden ayrıldılar; ikinci kez Millet Partisini kurdular (Haziran 1962). Bunun üzerine CKMP genel başkanlığına önce Ahmet Tahtakılıç (1962), sonra Ahmet Oğuz getirildi (1962)....” [“Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi,” Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 4, Gelişim Yayınları A.Ş., 1986.].
-“... Türkeş ... 31 Mart 1965’te ... CKMP’ye girdi.... Alparslan Türkeş, ... 1 Ağustos 1965’te genel başkan seçildi....” 8-9 Şubat 1969 günleri Adana’da toplanan CKMP Kongresinde, CKMP adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi. [Mehmet Ali Ağaoğulları, “Milliyetçi Hareket Partisi,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul: İletişim Yayınları/Perka A.Ş.. ss. 2111-2112.].
-Yöneticiler: Alparslan Türkeş (Genel Başkan), Necati Gültekin, Dündar Taşer, Mehmet Irmak, Agah Oktay Güner, Mustafa Erkovanlı, Yaşar Okuyan
-16.10.1981’de MHP, Milli Güvenlik Konseyi Kararı ile kapatıldı.
-“.... MHP’yi müstakil olarak sürdürmeyi hedefleyen Ülkücü Kadrolar ... 7 Temmuz 1983’de Muhafazakar Parti’yi (MP) kurdular....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1276.].
-“....1985 Kasım’ında MP Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) adını aldı....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1277.].
-6 Eylül 1987’de Alpaslan Türkeş’in siyaset yasağı kalktı. [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1277.].
-4 Ekim 1987’de MÇP Olağanüstü Kongresinde, Alpaslan Türkeş, MÇP Genel Başkanlığına seçildi. [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1277.].
-“27 Aralık 1992’de, 1979 yılındaki delegeleriyle toplanan MHP Kurultayı; ... MHP’nin feshine karar verdi....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1278.].
- “... 24 Ocak 1993’te yapılan Olağanüstü Kongreyle MÇP MHP adını aldı....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1278.].
MÇP, MHP adını aldıktan sonra
- 1. Genel Başkan: Alparslan Türkeş
- 2. Genel Başkan: Muhittin Çolak (vekâleten)
- 3. Genel Başkan: Tuğrul Türkeş (vekâleten)
- 4. Genel Başkan: Dr. Devlet Bahçeli

TÜRKİYE İLERİ ÜLKÜ PARTİSİ
-6.5.1969 - 24.6.1971 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1971/2; K.S.: 1971/2; K.G.: 24.06.1971,» Resmi Gazete, 14064 (6 Ocak 1972)].

DEMOKRATİK PARTİ
-1970, Ankara
-Kurucular: Ferruh Bozbeyli (Genel Başkan), Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan, Mehmet Turgut, Yüksel Menderes, Talat Asal, Nilüfer Gürsoy, Ata Bodur, Bahri Dağdaş, Hasan Değer, Kubilay İmer, Mutlu Menderes

MİLLİ NİZAM PARTİSİ
-26.1.1970, Ankara - 20.5.1971 Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1971/1; K.S.: 1971/1; K.G.: 20.05.1971,» Resmi Gazete, 14072 (14 Ocak 1972)].

MİLLİ GÜVEN PARTİSİ
-17.1.1971 - 4.3.1973’de Cumhuriyetçi Güven Partisi ile birleşti.

BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ
- 19.12.1972 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1972/1; K.S.: 1972/1; K.G.: 19.12.1972,» Resmi Gazete, 14490 (28 Mart 1973).].

CUMHURİYETÇİ PARTİ
-1972, Ankara
-Kurucular: Kemal Satır (Genel Başkan)

MİLLİ SELAMET PARTİSİ
-11.10.1972, Ankara - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.
-Kurucular: Süleyman Arif Emre (Genel Başkan), Hüsamettin Akmumcu, Hasan Aksay, Şener Battal, Necmettin Erbakan (21 Ekim 1973’te Genel Başkan), Fehim Adak, Tahir Büyükkörükçü, Fehmi Cumalıoğlu, Hüseyin Erdal, Recai Kutan, Korkut Özal, Salih Özcan

TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ
-17.111972, İstanbul - 16.10.1981
-Genel Başkan: Mübeccel Göktuna. (“İlk kadınlar partisinin lideri öldü” Hürriyet. 8 Ekim 1999. s.23.)

CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ
-1973, Ankara
-Genel Başkan: Turhan Feyzioğlu
-Kurucuları: MGP ve CP kurucuları
-Kurucular ve Yöneticiler: Hüsamettin Akmumcu, Hüseyin Abbas

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP)
- 16.6.1974-16.10.1981’de siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin Kanun-2533 ile kapatıldı.
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Turgut Koçak

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP)
- Kuruluş tarihi: 03.01.1993
- Genel Başkan: Mehmet Sümbül

VATAN PARTİSİ
-21.1.1975, İstanbul -16.10.1981
-Kurucular: Emine Kıvılcımlı, Ahmet Cansızoğlu, Arif Şimşek, Ayberk Çölok

TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ
-12.2.1975, İstanbul - 8.5.1980. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1979/1; K.S.: 1980/1; K.G.: 8.5.1980,» Resmi Gazete, 17059 (26 Temmuz 1980)].
-Genel Başkan: Mihri Belli

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP)
-30.4.1975 [“TİP felsefesi SDP’de netleşti,” Cumhuriyet (20 Şubat 2001), s. 3.].
-İstanbul
-16.10.1981
-Genel Başkan: Behice Boran

SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ
-30.5.1975, İstanbul - 16.10.1981
-Kurucu Genel Başkan: Mehmet Ali Aybar. [“TİP felsefesi SDP’de netleşti,” Cumhuriyet (20 Şubat 2001), s. 3.].
-Genel Başkan: Cenan Bıçakçı

NİZAM PARTİSİ
-14.1.1977, Ankara - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.
-Genel Başkan: Hüsamettin Akmumcu, Abdülkerim Doğru

TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ
-30.1.1978, Ankara - 16.10.1981’de 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.
-Yöneticiler: Halim Spatar, Mustafa Kemal Çamkıran ...
-Genel Başkan: Doğu Perinçek

SOSYALİST VATAN PARTİSİ
-28.08.1979 - 16.10.1981
-Genel Başkan: M.Özler

SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ
- 16.10.1981’de siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin Kanun-2533 ile kapatıldı.
- 27.12.1992’de yapılan III. Kurultay’da partinin devamına karar verildi.
- 27.12.1992-25.6.1995 Kurultay’da partinin fesh edilmesine karar verildi.

CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ
-1983, Ankara
-Kurucular: Mehmet Özsoy, Kemalettin Toros, Ahmet Sayımlar, Ahmet Uslu, Cemalettin Şeneren.
-Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
-Genel Başkan: Mehmet Pamak.

TÜRKİYE HUZUR PARTİSİ
-1983, Ankara -Aynı yıl Anayasa Mahkemesi’nce kapatıldı
-Kurucular: İlhan Akçay, Bahattin Yücel, Ahmet Ustaoğlu, Dursun Akyüz, Şükrü Kır
-Genel Başkan: Ahmet Çelebi

ATILIM PARTİSİ
- Mayıs 1983- Kapandı.

MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (MDP)
-16.5.1983, Ankara - 4.5.1986 Olağanüstü Kongre’de parti kendisini fesh ederek ANAP’a katıldı.
-Kurucular: Davut Akça, Ahmet İhsan Kırımlı, Yılmaz Altuğ, İmren Aykut, Eşref Akıncı, Ali Bozer, İzzettin Doğan, Feyzi Halıcı, Namık Kemal Şentürk.
-Genel Başkan: Turgut Sunalp

BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ
-20.5.1983, Ankara - 26.7.1983’de MGK’nin 79 No.lu Kararıyla kapatıldı
-Kurucular: Hüsamettin Cindoruk, Vehbi Parlar, Necip Güngör Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan Yaşar, Mustafa Demir.
-Genel Başkan Ali Fethi Esener

ANAVATAN PARTİSİ (ANAVATAN)
- 20.5.1983, Ankara
- Kurucular: Hüsnü Doğan, Erol Aksoy, Yener Ulusoy, Veysel Atasoy, Adnan Kahveci, Vural Arıkan, Şadi Pehlivanoğlu, Abdullah Tenekeci, Mükerrem Taşçıoğlu.
- 1. Genel Başkan: Turgut Özal
- 2. Genel Başkan: Yıldırım Akbulut
- 3. Genel Başkan: Mesut Yılmaz (“Yılmaz, ... Genel Başkanlıktan istifa etti. ANAP 11 Ocak’ta yapılacak olağanüstü kongreye kadar geçici Genel Başkan tarafından yönetilecek” Hürriyet. 28 Kasım 2002. s. 21).
- Genel Başkan Vekili: Ekrem Pakdemirli (27 Kasım 2002- ) (“.... ANAP’ta Genel Başkanlığa 11 Ocak’a kadar Ekrem Pakdemirli vekalet edecek....” Milliyet. 28 Kasım 2002. s. 19).
- 4. Genel Başkan: Ali Talip Özdemir [.... 3. Olağanüstü Kongre’de Ali Talip Özdemir ... partinin 4. genel başkanı oldu.... (“Genel Başkan Seçildi, ...,” Cumhuriyet. 12 Ocak 2003. s. 1).].
- 5. Genel Başkan: Nesrin Nas [... ANAP, 8. Kongresi, .... Nas, ... partinin beşinci genel başkanı seçildi.... [Sabah (14 Aralık 2003), s. 22.]].
- Genel Başkan: Erkan Mumcu [Hürriyet (4 Nisan 2005), s. 19.].


HALKÇI PARTİ
- 25.5.1983 - 3.11.1985 Olağanüstü Kurultayda parti Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ile birleşerek Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adını aldı.
- Kurucu Genel Başkan: Necdet Calp
- Genel Başkan: Aydın Güven Gürkan

SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP)
- 6.6.1983, Ankara - 3.11.1985 Halkçı Parti ile birleşerek SHP adını aldı.
-Kurucular: Cahit Külebi, Türkan Akyol, Cahit Talas, Erhan İşit, Erol Köse, Oktay Ekşi, Refet Tüzün, İsmail Hakkı Birler, Cevdet Selvi, Vecdi Çapa.
-Genel Başkan: Erdal İnönü

YÜCE GÖREV PARTİSİ
- 6.6.1983
- Kurucu üyelerinden (71) 62’sinin MGK tarafından veto edilmiş, yerlerine yenileri seçilemediği için parti kendiliğinden dağılmıştır.
- [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 1983/1 (Parti Kapatma); K.S.: 1983/1; K.G.: 25.8.1983,» http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/SPK/K1983/K1983-01.htm (20 Şubat 2004)].
- Kurucular: Ahmet Güngör Önalan, Ali Haydar Çiftçi, Ahmet Demiralay, Uğur Akyel, Lütfi Dalamanlı, Enver Tuncalp, Faruk Erbil
- Genel Başkan: Baha Vefa Kartay

YENİ DÜZEN PARTİSİ (YDP)
-1.7.1983 - 31.10.1983 Ankara (SODEP ile birleşti)
-Kurucular: Jale Atlıhan, Adil Yıldız, Hatice Yıldız, İbrahim Genç, Hayri Aygen, M.Kemal Erdoğdu, Ali Demir
-Genel Başkan: Vahap Esendağ

DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP)
- 23.6.1983-
-1. Genel Başkan: Ahmet Nusret Tuna (28.06.1983-07.07.1983) [“Doğru Yol Partisi Kısa Tarihçesi”, http://www.dyp.org.tr/tarihcemiz.asp?tarihcemiz=Genel%20Başkanları (26 Aralık 2002).].
-2. Genel Başkan: Dr. Yıldırım Avcı (11.07.1983-14.05.1985) [“Doğru Yol Partisi Kısa Tarihçesi”, http://www.dyp.org.tr/tarihcemiz.asp?tarihcemiz=Genel%20Başkanları (26 Aralık 2002).].
-3. Genel Başkan: Hüsamettin Cindoruk (14.05.1985-24.09.1989) [“Doğru Yol Partisi Kısa Tarihçesi”, http://www.dyp.org.tr/tarihcemiz.asp?tarihcemiz=Genel%20Başkanları (26 Aralık 2002).].
-4. Genel Başkan: Süleyman Demirel (24.09.1987-16.05.1993) [“Doğru Yol Partisi Kısa Tarihçesi”, http://www.dyp.org.tr/tarihcemiz.asp?tarihcemiz=Genel%20Başkanları (26 Aralık 2002).].
-5. Genel Başkan: Mehmet Gölhan (Vekâleten)
-6. Genel Başkan: Prof.Dr. Tansu Çiller (13.06.1993-14.12.2002) [“Doğru Yol Partisi Kısa Tarihçesi”, http://www.dyp.org.tr/tarihcemiz.asp?tarihcemiz=Genel%20Başkanları (26 Aralık 2002).].
-7. Genel Başkan: Mehmet Ağar (14.12.2002- ) [“Doğru Yol Partisi Kısa Tarihçesi”, http://www.dyp.org.tr/tarihcemiz.asp?tarihcemiz=Genel%20Başkanları (26 Aralık 2002).].

YENİ DOĞUŞ PARTİSİ
- 26.6.1983 -12.3.1984. Kendisini fesh ederek ANAP’a katıldı.

FAZİLET PARTİSİ
- 4.7.1983-23.1.1984.
- Kurucular: Alparslan Demirel, Hüseyin Rahmi Kılıç, Orhan Şehri, Ertan Özgüllük, Aydın Akat, Hulusi Güneş, Abdurrahman Bilici, .... (“Fazilet 9. parti oldu,” Cumhuriyet. 5 Temmuz 1983, s.7).
- “Fazilet Partisi Kurucular Kurulu tarafından 23.1.1984 gününde partinin feshine karar verilmiş olup ...” [Anayasa Mahkemesi, «E.S.:1984/129 (Muhabere); K.S.: 1984/22; K.G: 20.9.1984».].
- “Fazilet Partisi Kurucular Kurulu, partinin feshedilmesine ve Anavatan Partisi’ne iltihak edilmesine karar verdi....” (“Fazilet Partisi, fesih ve ANAP’a iltihak kararı aldı,” Cumhuriyet. 25 Ocak 1984, s.7.)
- - Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Huriye Beşbudak

MUHAFAZAKAR PARTİ
- 7.7.1983-30.11.1985
- “.... MHP’yi müstakil olarak sürdürmeyi hedefleyen Ülkücü Kadrolar ... 7 Temmuz 1983’de Muhafazakar Parti’yi (MP) kurdular....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1276.].
- “....1985 Kasım’ında MP Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) adını aldı....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1277.].
- Genel Başkan: Mehmet Pamak

BİZİM PARTİ
-8.7.1983, Ankara - 22.8.1983 -Aynı yıl kurucuları tarafından feshedildi
-Kurucular: Ahmet Baş, Ömer Bilgin, Ahmet İhsan Akıncı, Hasan Yaşar Kayserili, Mustafa Tuğrul, Kaya Ülgener, Muharrem Öztürk, İlhan Sözgen
-Genel Başkan: Mithat Ceylan

REFAH PARTİSİ (RP)
-19.7.1983 - 16.1.1998
-Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. [“.... Anayasanın 68. ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 101. maddesinin (b) bendi ve 103. maddesinin birinci fıkrası gereğince Refah Partisinin kapatılmasına .... 16.1.1998 gününde karar verildi....” (Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti kapatma] «E.S.: 1997/1; K.S.: 1998/1; K.G.: 16.01.1998,» Resmi Gazete, 23266 (22 Şubat 1998), ss. 31-348)].
-Kurucular: Ali Vural, Mustafa Koç, Osman Aslan, Hasan Yılmaz, Mehmet Polat, Ahmet Topaloğlu, Zeki Büyüközer
-1. Genel Başkan: Ali Türkmen,
-2. Genel Başkan: Ahmet Tekdal
-3. Genel Başkan: Necmettin Erbakan

HUZUR PARTİSİ
- 22.7.1983-25.10.1983. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1983/2; K.S.: 1983/2; K.G.: 25.10.1983,» Resmi Gazete, 18546 (15 Ekim 1984)].

BAYRAK PARTİSİ
-29.7.1983, Ankara - 25.7.1992 İDP ile birleşti
-Kurucular: Haşim Tuğ, Veysel Erdem, Erhan Açıcı, Efkar Vergül, Mehmet Ali Aytaç, Zeki Nalçacı.
-Genel Başkan: Yaşar Yurtöven

ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ (IDP)
- 21.3.1984-23.11.1992 II. Olağanüstü Büyük Kongrede Birlik ve Barış Partisi (BBP) ve Millet Partisi (MP) IDP’ye katılma kararı aldılar. Yeni partinin adı Millet Partisi (MP) oldu.
- Genel Başkan: Aykut Edibali

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ (SHP)
- 3.11.1985 -19.2.1995 CHP’ye katıldı.
- 3.11.1985’de Halkçı Partisi ve SODEP birleşerek SHP adını aldı.
- Genel Başkan: Erdal İnönü

DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP)
- 14.11.1985-
- Genel Başkan: Zeki Sezer (“DSP’nin yeni Genel Başkanı Zeki Sezer,” Cumhuriyet. 26 Temmuz 2004. s. 1.)
- “DSP’nin 25 Temmuz Pazar günü yapılan 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa, Zeki Sezer seçildi....” [“DSP'nin yeni Genel Başkanı Zeki Sezer,” http://www.dsp.org.tr/haberler/?783 (28 Temmuz 2004)].
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Bülent Ecevit.

MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP)
- 30.11.1985-24.1.1993
- “.... MHP’yi müstakil olarak sürdürmeyi hedefleyen Ülkücü Kadrolar ... 7 Temmuz 1983’de Muhafazakar Parti’yi (MP) kurdular....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1276.].
- “....1985 Kasım’ında MP Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) adını aldı....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1277.].
- 6 Eylül 1987’de Alpaslan Türkeş’in siyaset yasağı kalktı. [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1277.].
- 4 Ekim 1987’de MÇP Olağanüstü Kongresinde, Alpaslan Türkeş, MÇP Genel Başkanlığına seçildi. [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1277.].
- “27 Aralık 1992’de, 1979 yılındaki delegeleriyle toplanan MHP Kurultayı; ... MHP’nin feshine karar verdi....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1278.].
- “... 24 Ocak 1993’te yapılan Olağanüstü Kongreyle MÇP MHP adını aldı....” [Tanıl Bora, “MÇP / MHP,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Yüzyıl Biterken, Cilt 15, İstanbul: İletişim Yayınları A.Ş., 1995. s. 1278.].

BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ
- 14.3.1986-24.11.1992
- Genel Başkan: Ekin Açıkel

VATANDAŞ PARTİSİ (VAP)
- 18.3.1986-2.12.1986 DYP’ye katıldı.

HÜR DEMOKRAT PARTİ (HDP)
- 9.5.1986-30.11.1986 ANAP’la birleşti.
- Genel Başkan: Mehmet Yazar

BÜYÜK VATAN PARTİSİ
- 21.7.1986-13.10.1986 Kendisini fesh etti.

HALK PARTİSİ (Hülle)
- 26.12.1986-29.12.1986 DSP’ye katıldı.

SOSYALİST PARTİ
- 1.2.1988-10.7.1992. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1991/2; K.S.: 1992/1; K.G.: 10.07.1992,» Resmi Gazete, 21386 (25 Ekim 1992)].
- Genel Başkan: Doğu Perinçek

YEŞİLLER PARTİSİ
- 6.6.1988-10.2.1994.
- [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 1992/2 (Siyasî Parti-Kapatma); K.S.: 1994/1; K.G.: 10.2.1994,» http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/SPK/K1994/K1994-01.htm (20 Şubat 2004)].
- Genel Başkan: Bilge Contepe

MEDENİYET ve HAYVANSEVER EKONOMİ ve TARIM PARTİSİ
- 14.10.1988-17.9.1990 Kendisini fesh etti.

HALK PARTİSİ
- 20.12.1989-24.9.1991 Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ (CDGP)
- 9.6.1989-15.1.1994 Büyük Kongresinde kendisini fesh etti.
- Genel Başkan: Gökhan Evliyaoğlu

YENİ DOĞUŞ PARTİSİ
-9.8.1989, Ankara - 15.3.1990. Kurucuları tarafından feshedildi
-Kurucular: Ahmet Baş, Ömer Bilgin, Ahmet İhsan Akıncı, Hasan Yaşar Kayserili, Mustafa Tuğrul, Kaya Ülgener, Muharrem Öztürk
-Genel Başkan: Zeyyat Kocamemi

DEMOKRAT MERKEZ PARTİSİ (DMP)
- 17.5.1990-14.9.1991 DYP’ye katıldı.
- Kurucu Genel Başkanı: Bedrettin Dalan

TÜRKİYE BİRLEŞİK KOMÜNİST PARTİSİ (TBKP)
- 4.6.1990-16.7.1991.
- [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1990/1; K.S.: 1991/1; K.G.: 16.07.1991,» Resmi Gazete, 21125 (28 Ocak 1992)].
- Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) 8.10.1987’de birleşerek Türkiye Birleşik Komünist Partisi olduklarını Brüksel’de açıkladılar.

HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP)
- 7.6.1990-14.7.1993.
- [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti kapatma] «E.S.: 1992/1; K.S.: 1993/1; K.G.: 14.07.1993,» Resmi Gazete, 21672 (18 Ağustos 1993)].
- Genel Başkan: Ahmet Türk

DİRİLİŞ PARTİSİ
- 20.6.1990-18.2.1997.
- Partinin kapatılması için 6.7.1996’da Anayasa Mahkemesi’nde dava açıldı. .2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 105. maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesi’nin E: 1996/2, K: 1997/2, 18.2.1997 tarihli Kararıyla kapatılmıştır.
- Genel Başkan: A. Sezai Karakoç

DEMOKRATİK MÜCADELE PARTİSİ (DEMP) (Hülle)
- 14.11.1990 -7.12.1990 DYP’ye katıldı.
- Genel Başkan: Servet Hacıpaşaoğlu

BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ
- 15.1.1991- 25.4.1994 Kendisini fesh etti.
- Genel Başkanı: Zeki Çeliker

SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP)
- 15.1.1991-7.6.1994 Kendisini fesh etti.
- [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 1993/4 (Siyasî Parti-Kapatma); K.S.: 1995/1; K.G.: 19.7.1995,» http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/SPK/K1995/K1995-01.htm (20 Şubat 2004)].
- Kurtuluş, Emek, Yeni Yol ve sosyalist politika gruplarının birleşmesiyle oluştu
- SBP için Anayasa Mahkemesinde kapatma davası açılması nedeniyle SBP yöneticileri Birleşik Sosyalist Partiyi kurdular.
- Genel Başkan: Sadun Aren

DEMOKRATİK HAREKET PARTİSİ (Hülle)
- 25.12.1991-29.12.1991 MÇP’ye katıldı.

YEŞİL TÜRKİYE PARTİSİ
- 19.7.1991-27.7.1991 Fesh edildi ve ANAP’a katıldı.
- Kurucu Genel Başkan: Hüseyin Özalp

İŞÇİ PARTİSİ (İP)
- 2.3.1992-
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Doğu Perinçek, Hasan Yalçın.
- Genel Başkan: Doğu Perinçek (“Perinçek yeniden İP Genel Başkanı,” Cumhuriyet. 18 Ekim 1999. s. 4).

BİRLİK ve BARIŞ PARTİSİ (BBP)
- 5.6.1992-22.11.1992 IDP’ne (Islahatçı Demokrasi Partisi) katıldı. Yeni parti Millet Partisi (MP) adını aldı.
- Genel Başkanı: Aykut Edibali

ÖZGÜRLÜK ve EŞİTLİK PARTİSİ (ÖZEP) (Hülle)
- 25.6.1992-4.7.1992 HEP’e katıldı.

BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (Hülle)
- 24.9.1992-25.9.1992 CHP’ye katıldı.

MİLLET PARTİSİ
- 12.10.1992-23.11.1992 Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP)’ye katıldı. Yeni partinin adı da Millet Partisi (MP) oldu.
- Genel Başkan: Talat Nevruzoğlu

ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ PARTİSİ (ÖZDEP)
- 19.10.1992-30.4.1993. 30.4.1993 tarihinde kendisini fesh etti.
- Anayasa Mahkemesinin kapatma kararı yayınlandı [Esas S.1993/1, Karar S.1993/2, Karar Günü.23.11.1993 (R.G. 14.2.1994/21849)].
- Genel Başkan: Mevlüt İlik

SOSYALİST İKTİDAR PARTİSİ
- 6.11.1992-11 Kasım 2001
- ”Sosyalist İktidar Partisi (SİP) ile Komünist Partisi (KP) dün birleşti ve yıllardır yasaklı olan Türkiye Komünist Partisi (TKP) resmen kuruldu.... SİP’in 6. Olağanüstü Kongresi’nde KP ile SİP’in birleşerek Türkiye Komünist Partisi adı altında yer almasına oy birliği ile karar verildi. TKP’nin Genel Başkanlığına Aydemir Güler getirilirken, Kemal Okuyan Genel Sekreter, ....” [“... TKP Resmen kuruldu,” Sabah (12 Kasım 2001), s. 20.].
- Genel Başkan: Aydemir Güler

SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ
- 6.11.1992-30.11.1993.
- [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 1993/2 (Siyasî Parti-Kapatma); K.S.: 1993/3; K.G.: 30.11.1993,» http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/SPK/K1993/K1993-03.htm (20 Şubat 2004)].
- Genel Başkan: Ali Önder Öndeş

MİLLET PARTİSİ (MP)
- 23.11.1992-
- Islahatçı Demokrasi Partisinin (IDP)’nin II. Olağanüstü Büyük Kongresinde Birlik ve Barış Partisi (BBP), Bayrak Partisi (BP) ve Millet Partisi (MP), IDP’ye katıldılar. Yeni partinin adı Millet Partisi oldu.
-Genel Başkan: Aykut Edibali

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ (YDP)
- 23.11.1992-
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Hasan Celal Güzel. Ahmet Rüştü Çelebi [Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 3. Olağan Kongresi’nde Genel Başkanlığa, Ahmet Rüştü Çelebi seçildi.]. Mehmet Ali Akgül.
- [“.... Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 3. Olağanüstü Kongresi'nde partinin ismi ''Genç Parti'' olarak değiştirildi. Parti Genel Başkanlığına Cem Uzan seçildi....",” Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/2002/08/23/son/sontur15.html (23 Ağustos 2002).].

GENÇ PARTİ (GENÇPARTİ)
- 10 Temmuz 2002- “.... Genç Parti için dün İçişleri Bakanlığı’na 46 kişilik kurucular listesiyle resmi başvuru yapıldı....” [Hürriyet (11 Temmuz 2002), s. 19.].
- [“.... Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 3. Olağanüstü Kongresi'nde partinin ismi ''Genç Parti'' olarak değiştirildi. Parti Genel Başkanlığına Cem Uzan seçildi....",”, http://www.milliyet.com.tr/2002/08/23/son/sontur15.html Milliyet, (23 Ağustos 2002)].
- Kurucu Genel Başkan: Cem Uzan.
- Genel Başkan: Cem Uzan.

TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ (TİKP)
- 27.12.1992’de kendisini fesh ederek İşçi Partisi (İP)’ne katıldı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP)
- 29.1.1993-
- Genel Başkan: Muhsin Yazıcıoğlu

DEMOKRATİK KATILIM PARTİSİ (Hülle)
- 5.3.1993 -15.3.1993 SHP’ye katıldı.

DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP)
- 7.5.1993-16.6.1994.
- [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 1993/3 (Siyasî Parti-Kapatma); K.S.: 1994/2; K.G.: 16.6.1994,» http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/SPK/K1994/K1994-02.htm (20 Şubat 2004)].
- Genel Başkan: Hatip Dicle

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ (BDP)
- 21.5.1993-6.2.1994 I. Olağanüstü Kongrede parti fesh edilerek Demokrat Parti (DP)’ye katılma kararı aldı.
- Genel Başkan: Aydın Menderes

YENİ UFUK PARTİSİ (Hülle)
- 27.8.1993-16.9.1993. DYP’ye katıldı.

TÜRKİYE KOMÜNİST EMEK PARTİSİ (TKEP)
- 21.9.1993

YENİ PARTİ (YP)
- 7.10.1993-[22.11.1997]. [“Yeni Parti (YP) Olağanüstü Genel Kurulu’nda, Demokrat Parti’ye (DP) katılma kararı alındı. DP Olağanüstü Kongresi’nde de katılma kararı onaylandı.” Yeni Yüzyıl. (22 Kasım 1997), s. 7.].
- Genel Başkan: Yusuf Bozkurt Özal

TÜRKİYE İÇİN BİRLİK PARTİSİ (Hülle)
- 5.1.1994-11.1.1994 ANAP’a katıldı.

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ (Hülle)
- 18.3.1994-19.3.1994 SHP’ye katıldı.

ANAYOL PARTİSİ
- 5.5.1994-
- Genel Başkanı: Gürcan Başer

HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP)
- 11.5.1994-13.3.2003.
- ”.... Anayasa Mahkemesi’nin, HADEP’in kapatılmasına ilişkin “gerekçeli kararı” dün Resmi Gazete’de yayımlandı.... 46 eski yöneticisine, dünden itibaren 5 yıl süreyle siyaset yasağı başladı....” (“Dün Yürürlüğe giren iki karar” Sabah. 20 Temmuz 2003. s. 20).
- [Bakanlar Kurulu, «Karar Sayısı: 2003/5367. Anayasa Mahkemesi’nin 13/3/2003 tarihli ve E: 1999/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2003/1 sayılı Kararı ile kapatılarak bütün malları Hazineye geçen Halkın Demokrasi Partisi’nin tasfiye işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılması; ....,» Resmi Gazete, 25066 (1 Nisan 2003), s.4].
- “.... HADEP’in, ... Anayasa’nın 68 ve 69. Maddeleri ile Siyasi Partiler Yasası’nın 101 ve 103. Maddeleri gereğince temelli kapatılmasına karar verildiğini söyledi.... kurucular dahil 46 kişiye de beş yıl süreyle siyaset yasağı getirildi. HADEP’in tüzel kişiliği dün sona ererken, bütün malları Hazine’ye devredildi....” (Hürriyet. 14 Mart 2003. s. 21).
- ”... HADEP 1. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa, Ahmet Turan Demir seçildi....” (“HADEP’in yeni başkanı Ahmet Demir” Sabah. 9 Eylül 1999. s. 23).
- ”HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak, ...., partideki görevlerinden ayrıldı....” (“Bozlak, genel başkanlıktan ayrıldı” Cumhuriyet. (22 Temmuz 1999), s. 5).
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Murat Bozlak, Ahmet Turan Demir.
- Genel Başkan: Murat Bozlak. [HADEP'in dün gerçekleşen 4. Olağan Kongresi.... Bozlak Genel Başkan Seçildi. [Sabah. (27 Kasım 2000).]].

BİRLEŞİK SOSYALİST PARTİ (BSP)
- 8.6.1994-22.1.1996. “Geleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi, Birleşik Sosyalist Parti ... katılımıyla kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi, İçişleri Bakanlığı’na verilen kuruluş dilekçesiyle resmileşti.” [Cumhuriyet. (23 Ocak 1996), s. 1.].
- BSP, Sosyalist Birlik Partisi (SBP) ve Kurtuluş, Emek, Yeni Yol ve sosyal politika gruplarının birleşmesiyle oluştu
- Sosyalist Birlik Partisi için Anayasa Mahkemesinde kapatma davası açılması nedeniyle SBP yöneticileri tarafından kuruldu.
- Genel Başkanı: Sadun Aren

DEMOKRATİK HEDEF PARTİSİ (Hülle)
- 13.6.1994-15.6.1994 MHP’ye katıldı.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ (LDP)
- 26.7.1994-
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Besim Tibuk [“Besim Tibuk, Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı’ndan istifa etti.... Besim Tibuk’un, ... genel başkanlıkla ilgili tüm görev ve yetkilerini LDP genel başkan yardımcılarından Nizam Kağıtçıbaşı’na devrettiği açıklandı. (aa)”. 27 Kasım 2002]. Ercan Çalı [“12 Ocak 2003 tarihinde yapılan Liberal Demokrat Parti’nin 3. Olağan Büyük Kongresi’nde Ercan Çalı Genel Başkan seçilmiştir.”].
- Genel Başkan: Cem Toker. [21.06.2005 tarihinde yapılan 4. Olağan kongrede seçilmiştir.]

SOLDA KATILIM PARTİSİ (Hülle)
- 26.9.1994-29.9.1994 DSP’ye katıldı.

BİRLİĞE ÇAĞRI PARTİSİ (Hülle)
- 3.10.1994-4.10.1994 MHP’ye katıldı.

GENÇ DEMOKRAT PARTİ (Hülle)
- 4.10.1994-5.10.1994 MHP’ye katıldı.

MİLLİ İRADE PARTİSİ (MİP) (Hülle)
- 7.10.1994-10.10.1994 DYP’ye katıldı.

ANAVATAN İÇİN BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (HÜLLE)
- 3.11.1994-4.11.1994 ANAP’a katıldı.

SÖZ MİLLETİNDİR PARTİSİ (Hülle)
- 15.11.1994 - 16.11.1994 DYP’ye katıldı.

SOLDA BİRLİK ve BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (Hülle)
- 29.11.1994-30.11.1994 DSP’ye katıldı.

YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ
- 22.12.1994-2.11.1997 Barış Partisi’ne katıldı.
- Kurucu Genel Başkanı: Cem Boyner
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Hüseyin Ergün

YÜKSELEN ÜLKÜ PARTİSİ (Hülle)
- 4.1.1995-6.1.1995 MHP’ye katıldı.

İKİNCİ DEĞİŞİM PARTİSİ (Hülle)
- 5.1.1995-6.1.1995 YP’ye katıldı.

ÖZ ADALET PARTİSİ (Hülle)
- 5.1.1995-6.1.1995 DYP’ye katıldı.

DEMOKRASİ ve DEĞİŞİM PARTİSİ
- 3.4.1995-19.3.1996.
- [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 1995/1 (Siyasî Parti-Kapatma); K.S.: 1996/1; K.G.: 19.3.1996,» http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/SPK/K1996/K1996-01.htm (20 Şubat 2004)].
- Partinin kapatılması için 6.6.1995’de Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması nedeniyle parti yöneticileri Demokrasi ve Barış Partisi’ni kurdular.
- Genel Başkanı: İbrahim Aksoy

TÜRKİYE SULTAN PARTİSİ
- Anayasa Mahkemesi, Esas S.1998/1 (Siyasi Parti-İhtar), Karar S.1998/1, Karar Günü.16.6.1998 (R.G. 24.6.1998/23382).

BÜYÜK ADALET PARTİSİ
- Kuruluş tarihi: 12.04.1995
- Genel Başkan: Sabit Batumlu

TÜRKİYE ADALET PARTİSİ
- Kuruluş tarihi: 12.04.1995
- Genel Başkan: Mehmet Yorgancıoğlu

DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ
- Kuruluş tarihi : 25.04.1997
- Genel Başkan: Şevket Doğan Tarkan

CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ Bkz. Muhafazakar Parti

DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ
- Anayasa Mahkemesi, E: 1996/2 (siyasi parti-mali denetimi), K: 1997/1, 4.2.1997.
-
ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP)
- 22.1.1996-
- Birleşik Sosyalist Parti (BSP) ve Geleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi birleşerek ÖDP’yi kurdular.
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Ufuk Uras.
- Genel Başkan: Hayri Kozanoğlu

DEMOKRASİ ve BARIŞ PARTİSİ
- 11.3.1996-
- Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP) için 6.6.1995’te Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açılması nedeniyle DDP yöneticileri tarafından kuruldu.
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Refik Karakoç.
- Genel Başkan: Yılmaz Çamlıbel.

EMEK PARTİSİ
- 27.3.1996-14.2.1997
- 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 78. maddesinin (a) bendi ile 81. maddesinin (a) ve (b) bentleri ile Parti Programı bağdaşmadığından, 2820 sayılı Yasa’nın 101. maddesinin (a) bendi uyarınca, Anayasa Mahkemesi’nin, 14.2.1997 tarihli Kararı’yla (E: 1996/1, K: 1997/1. R.G. 26.6.1998/23384) kapatılmıştır.
- Genel Başkan: Levent Tüzel

BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ
- 15.6.1996-
- DYP’li bir kaç Milletvekili tarafından kuruldu.

SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ
- 9.9.1996-
- Genel Başkan: Mehmet Önder Ergönül.

TÜRKİYE ÖZÜRLÜSÜYLE MUTLUDUR PARTİSİ
- 26.9.1996-
- ”’Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi’ sponsor bulamadığı için kapanma kararı aldı. Böylece Türkiye’deki siyasi parti sayısı 49’a indi. Partinin kapanma kararı aldığına ilişkin bilgi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Parti, kapanma gerekçesi olarak, ‘maddi sıkıntıya girmelerini’ gösterdi.” (“Siyasi parti sayısı 49’a indi” Cumhuriyet. 16 Nisan 2004. S. 5).
- Genel Başkan: Murat Dilmen

DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ (DBH)
- 2.10.1996- 28.12.1998
- [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 1997/5; K.S.: 1998/5; K.G.: 28.12.1998,» Resmi Gazete, 23631 (6 Mart 1999), s. 7)].
- Genel Başkan Mehmet Eti ve tüm yöneticileri istifa ederek Barış Partisini kurdular.

EMEĞİN PARTİSİ (EMEP)
- 26.11.1996-
- Genel Başkan: Levent Tüzel

BARIŞ PARTİSİ
- 11.12.1996 -
- Demokratik Barış Hareketi (DBH) için Anayasa Mahkemesinde kapatma davası açılması nedeniyle DBH’den istifa eden yöneticiler tarafından kuruldu.
- ”Barış Partisi (BP) Genel Başkan Ali Haydar Veziroğlu, .... kurultay delegasyonunun BP’nin ... kapatılmasına karar verdiğini bildirdi.” (“Demokraside örnek çekilme” Milliyet. 11 Mayıs 1999. s.15).

DEMOKRATİK KİTLE PARTİSİ
- 3.1.1997 - 26.2.1999.
- “.... Davalı Demokratik Kitle Partisi’nin, .... Programı, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 78. maddesinin (a) ve (b) bentleri ile 81. maddesinin (a) VE (b) bentlerine aykırı olduğundan, aynı yasanın 101. maddesinin (a) bendi gereğince kapatılmasına, .... 26.2.1999 gününde karar verildi.” [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1997/2; K.S.: 1999/1; K.G.: 26.02.1999,» Resmi Gazete, 24591 (22 Kasım 2001), s. 191.].
- [Bakanlar Kurulu, «Demokratik Kitle Partisi’nin Tasfiye İşlemlerinin Maliye Bakanlığınca Yapılması Hakkında Karar (Bakanlar Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 99/12736)». Resmi Gazete, 23700 (20 Mayıs 1999), s. 65].
- Genel Başkan: Şerafettin Elçi. [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1997/2; K.S.: 1999/1; K.G.: 26.02.1999,» Resmi Gazete, 24591 (22 Kasım 2001), s. 191.].

DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (DTP)
- 7.1.1997- [Hasan Cemal, “Demokrat Türkiye Partisi Ne Yapar, Ne Yapamaz?,” Sabah (8 Ocak 1997).].
- Kurucu Genel Başkanı: Hüsamettin Cindoruk [Hasan Cemal, “Demokrat Türkiye Partisi Ne Yapar, Ne Yapamaz?,” Sabah (8 Ocak 1997).].
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Hüsamettin Cindoruk, İsmet Sezgin, Mehmet Ali Bayar [“... Demokrat Türkiye Partisi ... dün ... üçüncü liderini seçti. İsmet Sezgin, DTP Genel Başkanlığı’nı, ... Mehmet Ali Bayar’a bıraktı...” [Milliyet (19 Mayıs 2002), ss. 1, 19]]. Sema Küçüksöz.
- Genel Başkan: Yaşar Okuyan.

FAZİLET PARTİSİ (FP)
- 17.12.1997-22.06.2001.
- “.... Anayasanın 68. ve 69., 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun değişik 101. maddesinin (b) bendi ve 103. maddesi gereğince Fazilet Partisinin temelli kapatılmasına, .... 22.6.2001 gününde karar verildi....” [Anayasa Mahkemesi, [siyasi parti kapatma] «E.S.: 1999/2; K.S.: 2001/2; K.G.: 22.06.2001,» Resmi Gazete, 24631 (Mükerrer) (5 Ocak 2002), ss. 173-622)].
- Kurucu Genel Başkan: İsmail Alptekin
- Genel Başkan: Recai Kutan

DEĞİŞEN TÜRKİYE PARTİSİ (DEPAR)
- 24.2.1998
- “.... Parti’nin 3.3.2002 tarihinde 1. Olağanüstü Büyük Kongresini topladığı, yapılan bu toplantıda mali faaliyet raporunun kabulü, ibrası ve Değişen Türkiye Partisi (DEPAR)’nin kapanması konusunda toplantıya katılan 15 delegenin oybirliğiyle karar alındığı anlaşılmaktadır....” [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 2002/1 (Siyasi Parti-İhtar); K.S.: 2002/10; K.G.: 14.3.2002,» http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/SPI/K2002/K2002-10.htm (19 Şubat 2004)].
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Gökhan Çapoğlu

TÜRKİYEM PARTİSİ (TP)
- 11.05.1998
- Genel Başkan: Durmuş Ali Eker

DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (DEHAP)
- 8.8.1998-20.11.2005.
- (Cumhuriyet. 8 Ağustos 1998, s. 5.)
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Mehmet Abbasoğlu. [Milliyet (30 Ocak 1999), s. 17.]
- Genel Başkan: Tuncer Bakırhan. [“DEHAP’ın 2. Olağanüstü Kongresi ... dün ... yapıldı....” [Cumhuriyet (9 Haziran 2003), s. 5.]].

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP)
- 24.10.1998
- “Fehmi Kural’ın kurucu başkanlığında önceki gün kurulan Ulusal Birlik Partisi....” [Yeni Yüzyıl (25 Ekim 1998), s.7.].
- Kurucu Genel Başkan: Fehmi Kural

AYDINLIK TÜRKİYE PARTİSİ (ATP)
- “Kurucu genel başkanlığını, MHP’den istifa eden Tuğrul Türkeş’in yaptığı Aydınlık Türkiye Partisi’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına MHP eski Kadın Kolları Başkanı ve partinin kurucu üyelerden Halime Nuray Turcan verdi....” [İdil Tütüncü, “Türkeş’in partisinde 109 kurucu,” Milliyet (28 Kasım 1998), s. 19].
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Tuğrul Türkeş (Kurucu Genel Başkan).
- Genel Başkan: Ahmet Bican Ercelasun (15.12.2002- )

KURTULUŞ HUZUR PARTİSİ (KHP)
- ”....”Kurtuluş Huzur Partisi” adıyla yeni bir parti kuruldu....” (“Yeni bir sağ parti daha kuruldu,” Cumhuriyet. 1 Şubat 1999. S. 5).
- Kurucu Genel Başkan: Hacer Söğütdelen.

SOSYALİST BİRLİK HAREKETİ PARTİSİ
Kuruluş tarihi: 05.08.1999
Genel Başkan: Nihat Çağlı

DEMOKRAT HALK PARTİSİ (DHP)
- ”... 38 kurucu üyeyle birlikte Demokrat Halk Partisi’ni kurdu....” (“DHP’ye profesör başkan” Hürriyet. 17 Aralık 1999. s. 25).
- Kurucu Genel Başkan: Mahmut İhsan Özgen.

KOMÜNİST PARTİ (KP)
- 19.07.2000 [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 2001/1, K.S.: 2001/1, K.G.: 20.3.2001,» Resmi Gazete, 24419 (21 Haziran 2001), s. 245]
- ”Sosyalist İşçi Partisi’nden ayrılan bir grup, kapatılan Türkiye Komünist Partisi’nin ardından ikinci kez Komünist Partisi’ni (KP) kurdu...” (“Komünist Parti yine kuruldu” Milliyet. 20 Temmuz 2000. s. 17).
- [Anayasa Mahkemesi, «E.S.: 2001/1, K.S.: 2001/1, K.G.: 20.3.2001,» Resmi Gazete, 24419 (21 Haziran 2001), s. 246].
- Kurucu Genel Başkan: Yalçın Cerit.

GÖNÜL BİRLİĞİ YEŞİLLER PARTİSİ
- Kuruluş Tarihi: 03.11.2000 [«Kaynak: İçişleri Bakanlığı» Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, “2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa Göre Kurulan Ve Halen Faaliyette Bulunan Siyasi Partiler,” http://www.byegm.gov.tr/on-sayfa/siyasipartiler/siyasi-partiler.htm, (19 Haziran 2003).].
- Anayasa Mahkemesi, [Siyasi Parti Mali Denetimi] «E.S.: 2002/7; K.S.: 2003/8; K.G.: 16.04.2003,» Resmi Gazete, 25142 (18 Haziran 2003), s. 137.
Genel Başkan: Eşref Yazıcıoğlu [«Kaynak: İçişleri Bakanlığı» Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, “2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa Göre Kurulan Ve Halen Faaliyette Bulunan Siyasi Partiler,” http://www.byegm.gov.tr/on-sayfa/siyasipartiler/siyasi-partiler.htm, (19 Haziran 2003).].

VARLIĞIMIZ PARTİSİ
- 11 Mayıs 2001
- Kurucu Genel Başkan: Köksal Satır.

RADİKAL DEĞİŞİM PROJESİ PARTİSİ
- Kuruluş tarihi: 16.05.2001
- Genel Başkan: Alişan Ağca

SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ (SDP)
- Genel Başkan: Filiz Koçali

EŞİTLİK PARTİSİ
- ”...Eşitlik Partisi adı altında bir parti daha kuruldu.... Parti kurucularının 25 Mayıs’ta İçişleri Bakanlığı’na gelerek kuruluş dilekçesini verdiği belirtildi....” (Sabah. 29 Haziran 2001.)
- Genel Başkan: Bektaş Çelebi.

SAADET PARTİSİ
- 20.07.2001
- “... Saadet Partisi’nin kuruluş dilekçesini dün öğleden sonra İçişleri Bakanlığı’na verdi. Kuruluş Dilekçesi verildikten sonra toplanan Kurucular Kurulu Recai Kutan’ı genel başkanlığa seçti. 50 kişilik Genel idare Kurulu’nda...” [Finansal Forum (21 Temmuz 2001), s. 5.].
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Recai Kutan. Necmettin Erbakan.
- “.... Necmettin Erbakan dün yapılan kongreyle Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi....” [Milliyet (12 Mayıs 2003), s. 1.].
- Genel Başkan: Recai Kutan

ULUSAL MUHTARİYET PARTİSİ (UMP)
- 13 Ağustos 2001- [“Muhtarlar partilerini kurdu: "Ulusal Muhtariyet Partisi",” Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/2001/08/13/son/sontur16.html, (13 Ağustos 2001).].
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Hüseyin Özkan. [“Muhtarlar partilerini kurdu: "Ulusal Muhtariyet Partisi",” Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/2001/08/13/son/sontur16.html, (13 Ağustos 2001).]].
- Genel Başkan: Fehmi Öztürk

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ)
- 14.08.2001 [Sabah (15 Ağustos 2001), s. 21.].
- “Ak Parti Genel Başkanlığına Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Erdoğan, 124 kurucu üyeden 121'inin oyunu aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu toplantısına, yurtdışında bulunan üç üye dışında 121 kurucu üye katıldı....” [“Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanı oldu...,” Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/2001/08/16/son/sontur12.html, (16 Ağustos 2001).].
- Genel Başkan: Recep Tayyip Erdoğan.

LİDER TÜRKİYE PARTİSİ (LTP)
- Kuruluş Tarihi: 03.09.2001 [«Kaynak: İçişleri Bakanlığı» Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, “2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa Göre Kurulan Ve Halen Faaliyette Bulunan Siyasi Partiler,” http://www.byegm.gov.tr/on-sayfa/siyasipartiler/siyasi-partiler.htm, (19 Haziran 2003).].
- Anayasa Mahkemesi, [Siyasi Parti Mali Denetimi] «E.S.: 2002/32; K.S.: 2003/9; K.G.: 16.04.2003,» Resmi Gazete, 25142 (18 Haziran 2003), s. 141.
- Genel Başkan: Mustafa Özman [«Kaynak: İçişleri Bakanlığı» Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, “2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa Göre Kurulan Ve Halen Faaliyette Bulunan Siyasi Partiler,” http://www.byegm.gov.tr/on-sayfa/siyasipartiler/siyasi-partiler.htm, (19 Haziran 2003).].

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ (BTP)
- 25 Eylül 2001- ”.... İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği’ne dün saat 17:00 sıralarında başvurusu verilen Bağımsız Türkiye Partisi 41. siyasi parti oldu....” [Sabah (26 Eylül 2001), s. 18.].
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Prof. Dr. Ata Selçuk, Ali Gedik
- Genel Başkan: Prof. Dr. Haydar Baş (18 Ağustos 2002 - )

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP)
- 11 Kasım 2001- [“... TKP Resmen kuruldu,” Sabah (12 Kasım 2001), s. 20.].
- ”Sosyalist İktidar Partisi (SİP) ile Komünist Partisi (KP) dün birleşti ve yıllardır yasaklı olan Türkiye Komünist Partisi (TKP) resmen kuruldu.... SİP’in 6. Olağanüstü Kongresi’nde KP ile SİP’in birleşerek Türkiye Komünist Partisi adı altında yer almasına oy birliği ile karar verildi. TKP’nin Genel Başkanlığına Aydemir Güler getirilirken, Kemal Okuyan Genel Sekreter, ....” [“... TKP Resmen kuruldu,” Sabah (12 Kasım 2001), s. 20.].
- 11 Kasım 2001 tarihinde gerçekleştirilen SİP Altıncı Olağanüstü Genel Kurulu’nda, partinin adı tüzükte gerçekleştirilen değişiklikle Türkiye Komünist Partisine dönüştürüldü (TKP).
- Genel Başkan: Aydemir Güler. [“... TKP Resmen kuruldu,” Sabah (12 Kasım 2001), s. 20.].

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ (SDP)
- 29 Kasım 2001- “Sosyal Demokrat Parti (SDP) 33 üyenin katılımıyla dün kuruldu....” [“Sosyal Demokrat Parti kuruldu” Cumhuriyet (30 Kasım 2001), s. 5].
- SDP Kurucu Başkanı: Nihat Demir

ÇÖZÜM PARTİSİ
- Kuruluş tarihi: 25.12.2001
- Genel Başkan: Nazım Kocaman

TOPLUMCU DEMOKRATİK PARTİ (TDP)
- 28 Ocak 2002- [”Toplumcu Demokratik Parti (TDP) adıyla yeni bir parti kuruldu....” [“... kuruldu.” Milliyet, 28 Ocak 2002, http://www.milliyet.com.tr/2002/01/28/son/sontur06.html, (28 Ocak 2002).]].
- Genel Başkan: Sema Pişkinsüt.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ (HAK-PAR)
- 11 Şubat 2002- [Dünya (15 Mart 2002), s. 3.].
- Genel Başkan: Abdülmelik Fırat

YURT PARTİSİ (YP)
- 14 Mart 2002- “.... Yurt Partisi’nin kurucu üyeleri, dün İçişleri Bakanlığı’na gelerek kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği’ne sundular....” [Dünya (15 Mart 2002), s. 3.].
- Genel Başkan: Saadettin Tantan (25 Ağustos 2002- ). [“... Saadettin Tantan, yapılan olağanüstü kongreyle Yurt Partisi (YP) Genel Başkanlığına getirildi....” [Milliyet (26 Ağustos 2002), s. 16.]].

AVRASYA PARTİSİ (AAP)
- 9 Mayıs 2002-
- “.... Hüsnü Doğan, ..., Avrasya Partisi'ni kurdu.... Kısa adı AAP olan parti, amblem olarak köprüyü tercih etti. Doğan, köprünün Avrupa ile Asya'yı birbirine bağladığını belirterek, ‘‘Toplumdaki tüm kesimleri biraraya getirmek için köprü olacağız’’ dedi.” [Hürriyet (10 Mayıs 2002).].
- “Hüsnü Doğan’ın öncülüğündeki Avrasya Partisi kuruldu. Kuruluş dilekçesi dün verilen ... partinin amblemi, mavi zemin üzerine beyaz bir köprüden oluştu.” [Milliyet (10 Mayıs 2002).].
- Genel Başkan: Hüsnü Doğan.

SOSYALDEMOKRAT HALK PARTİSİ (SHP)
- 24 Mayıs 2002-
- “Sosyaldemokrat Halk Partisi (SHP), 45'nci parti olarak kuruldu.... Karayalçın, "SHP, Türkiye'nin 45'nci partisi olarak halkımıza hizmet vermeye başladı. Partimizin çalışan halkımıza, yoksulluk, işsizlik içindeki yurttaşlarımıza, üreticimize, girişimcilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu....” [“SHP, 45. parti olarak kuruldu...” Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/2002/05/24/son/sontur08.html, (24 Mayıs 2002).].
- “Sosyal Demokrat Halk Partisi'nin (SHP) genel başkanlığına Murat Karayalçın, ... getirildi....” [Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/2002/05/24/son/sontur15.html, (24 Mayıs 2002).].
- Genel Başkan: Murat Karayalçın

DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ (DTP)
- 9 Kasım 2005-
- “Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kuruluş dilekçesi, dün eşbaşkanlar Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk tarafından İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği’ne verildi...” [ “Demokratik Toplum Partisi kuruldu.” Akşam, 10 Kasım 2005. http://www.aksam.com.tr/haber.asp?a=13583,4, (17 Kasım 2005).].
- Genel Başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Aysel Tuğluk (eşbaşkan), Ahmet Türk (eşbaşkan).
- Genel Başkan: Ahmet Türk.

CUMHURİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (CDP)
- 19 Temmuz 2002- [“.... CDP”nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterlği’ne dün verildi. Böylece Türkiye’deki siyasi parti sayısı 46’ya yükseldi.” [Hürriyet (20 Temmuz 2002), s. 20.]].
- “Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi (CDP) Genel Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti....” [Cumhuriyet (17 Şubat 2004), s. 8.].
- Genel başkanlık görevinde bulunmuş olanlar: Yekta Güngör Özden (kurucu genel başkan).
- Genel Başkan: Erdoğan Bakkalbaşı. [Anadolu Ajansı, “CDP GENEL BAŞKANLIĞI'NA ERDOĞAN BAKKALBAŞI SEÇİLDİ” 10 Nisan 2004, http://www.anadoluajansi.gov.tr/index.php?gun=10&ay=4&yil=2004#362645, (12 Nisan 2004).]

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ (YTP)
- 22 Temmuz 2002- [“.... Siyasi Yaşamına Türkiye”nin 47. Partisi olarak başlayan YTP .... Kuruluş dilekçesini verdikten sonra ... yapılan Kurucular Kurulu toplantısında İsmail Cem, toplantıya katılan 59 üyenin tümünün oyuyla genel başkanlığa getirildi....” [Cumhuriyet (23 Temmuz 2002), s. 7.]].
- Genel Başkan: İsmail Cem [Cumhuriyet (23 Temmuz 2002), s. 7.].

BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ (BCP)
- 24 Temmuz 2002- [“.... "Bağımsız Cumhuriyet Partisi" (BCP), 48. parti olarak.... Partinin kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı’na verilirken, ....” [Milliyet (25 Temmuz 2002).]].
- Genel başkanlık görevinde bulunumuş olanlar: Prof.Dr. Mümtaz Soysal.
- Genel Başkan: Sina Akşin.

YENİYÜZLER PARTİSİ
- 2 Ağustos 2002-
- Genel Başkan: Avukat Münci İnci.

ÖZGÜR TOPLUM PARTİSİ
- 6 Haziran 2003-
- “.... ÖTP Kurucular Kurulu üyesi Ahmet Turan Demir, partinin kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı’na verdi. Genel Başkanın daha sonra belirleneceğini belirten Demir, ....” [Milliyet (7 Haziran 2003), s. 18.]
- Genel Başkan: Ahmet Turan Demir

CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (CDTP)
- 3 Eylül 2003- [“Türkiye’nin 49. partisi oldu, ....” [Star (4 Eylül 2003), s. 13.]].
- Genel Başkan: Serap Gülhan [“Türkiye’nin 49. partisi oldu, ....” [Star (4 Eylül 2003), s. 13.]].

TÜRKİYE PARTİSİ
- 23 Şubat 2004-
- “Türkiye'nin 51. siyasi partisi ''Türkiye Partisi'' kuruldu. Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 20. Dönem İstanbul Milletvekili Tekin Enerem'in yaptığı Türkiye Partisi'nin kuruluş dilekçesi, bugün İçişleri Bakanlığı'na verildi.” [Anadolu Ajansı, “51. Parti Kuruldu,” 23 Şubat 2004, http://www.anadoluajansi.gov.tr/haber_kategori.php?kategori_id=2&gun=24&ay=2&yil=2004#321962 , (25 Şubat 2004).]
- Kurucu Genel Başkan: Tekin Enerem

MİLLİ DEMOKRAT HALKIN PARTİSİ (MDHP)
- 5 Nisan 2004- [“.... Milli Demokrat Halkın Partisi (MDHP) kuruldu. Partinin kurucu üyeleri, öğleden sonra İçişleri Bakanlığı'na gelerek kuruluş dilekçesini Genel Sekreterliğe sundular....” [5 Nisan 2004, http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~1@w~7@tarih~2004-04-05-m@nvid~393805,00.asp, (19 Ağustos 2004).]],
- “Avukat Yusuf Erikel'in kurucu genel başkanlığında, Milli Demokrat Halkın Partisi (MDHP) kuruldu. Türk siyasi hayatındaki 52. partinin kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı'na sunuldu....”[Milliyet, “52. Siyasi Parti Kuruldu:” 6 Nisan 2004, http://www.milliyet.com.tr/2004/04/06/siyaset/siy20.html, (19 Ağustos 2004).]
- Genel Başkan: Yusuf Erikel

HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ (HYP)
- Genel Başkan: Yaşar Nuri Öztürk

HÜRRİYET VE DEĞİŞİM PARTİSİ (HÜR PARTİ)
- Genel Başkan: Yaşar Okuyan


2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNA GÖRE KURULAN VE HALEN FAALİYETTE BULUNAN SİYASİ PARTİLER
http://www.byegm.gov.tr/on-sayfa/siyasipartiler/siyasi-partiler.htm


SİYASİ PARTİ KAPATMA DAVALARI
http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/SPKAP.htm

* Cemiyet adı altında siyasi parti gibi faaliyet göstermiştir.